ประวัติความเป็นมา

 

          เดิมมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้มีพระราชบัญญัติ จัดระเบียบราชการสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2505 และประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2506 ได้แบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีกองกลางขึ้น ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2506 ซึ่งได้ แบ่งส่วนราชการใน กองกลางเป็น 4 แผนก คือ

                    1. แผนกสารบรรณ  2. แผนกคลังและพัสดุ  3. แผนกบริการนักศึกษา  4. แผนกห้องสมุด

          ต่อมา ปี พ.ศ. 2534 ได้มีการปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการใหม่ โดย ก.ม. มีมติให้แบ่งส่วน ราชการในกองกลางเป็น 3 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายคลัง ฝ่ายบริหารและธุรการ และฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ต่อมมา เมื่อปี พ.ศ. 2550 ได้มีการปรับโครงสร้างและจัดตั้งกองและงานในสำนักงานอธิการบดีขึ้นใหม่ ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 5/2550 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2550 ปัจจุบันกองกลางตั้งอยู่ ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ และบางส่วนที่มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ และต่อมาได้มีการปรับเป็น 4 แผนก ดังนี้

                    1. งานสารบรรณ  2. งานการประชุม  3. งานประชาสัมพันธ์  4. งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ

และในปี พ.ศ. 2562 ได้มีการปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการใหม่ โดย ก.ม. มีมติให้แบ่งส่วน ราชการในกองกลางเป็น 2 งาน 

  • โครงสร้างหน่วยงาน กองกลาง ประกอบด้วย 2 งาน ดังนี้

                    1. งานบริการกลาง  2. งานบริหารทั่วไป

  • โครงสร้างอำนาจหน้าที่และการบริหารงาน

          กองกลางเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานบริการด้านบริหารธุรการ ด้านประชาสัมพันธ์ ด้านการประชุม ด้านอาคารสถานที่และยานพาหนะ ซึ่งเป็นหน่วยงานสนับสนุนในการบริหารงานมหาวิทยาลัยของอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี รวมทั้งการให้บริการแก่คณะและหน่วยงานต่างๆ ทั้งหมด ทั้งวังท่าพระ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ และตลิ่งชัน รวมทั้งวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

          การบริหารงานโดยทั่วไปของสายการบังคับบัญชาในกองกลาง จะมีรองอธิการบดี (บริหาร) เป็นผู้บังคับบัญชาควบคุม ดูแล สั่งการ รับผิดชอบในการดำเนินงานของกองกลาง และรองอธิการบดี (ศิลปวัฒนธรรม) เป็นผู้บังคับบัญชาควบคุม ดูแล สั่งการด้านประชาสัมพันธ์ และงานเกี่ยวกับการ บริหารและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ตามที่อธิการบดีได้มอบหมายอำนาจหน้าที่ไว้ตามคำสั่ง มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 794/2551 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2551

          ส่วนการบริหารงานภายในกองกลางมีผู้อำนวยการกองกลางเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบการบริหารงาน และมีหัวหน้างาน เป็นผู้บังคับบัญชาในระดับงาน ตามลำดับชั้นภายใต้นโยบายและการบริหารงานของอธิการบดี รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี โดยอธิการบดีได้มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการกองกลางปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีไว้ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 2116/2550 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2550

          นอกจากนี้ กองกลางมีการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงานโดยใข้ที่ประชุมหัวหน้างานในกองกลางและที่ประชุมคณะทำงานประกันคุณภาพการศึกษาของกองกลางในการหารือร่วมกันระหว่างผู้อำนวยการกองกลาง และหัวหน้างานต่างๆ ในกองกลาง รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ในการติดตามแก้ไขปัญหา ปรับปรุงกิจกรรม/งานที่เกี่ยวข้อง หรือให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ การบริหารงาน ตลอดจนงานในด้านการประกันคุณภาพเป็นระยะๆ

          ในการดำเนินงานของกองกลางจะมีภารกิจเสมือนเป็นหน่วยงานกลางในการประสานงาน และดำเนินงานในกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ดังนั้น จึงมีคณะกรรมการหรือคณะทำงานหลายชุดที่ มหาวิทยาลัยแต่งตั้งขึ้นโดยมีบุคลากรของกองกลางเข้าไปมีหน้าที่รับผิดชอบด้วย ในส่วนภารกิจของกองกลาง ได้แยกภารกิจไปตามงานในสังกัดกองกลาง สรุปได้ดังนี้

          กองกลาง มีหน้าที่รับผิดชอบการให้บริการแก่คณะและหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ใน ด้านงานสารบรรณ งานการประชุม งานประชาสัมพันธ์ งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ และงาน สภาคณาจารย์ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในและภายนอกในงานที่เกี่ยวข้อง

Untitled 1

 


กองกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน
เลขที่ 22 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
โทรศัพท์ : 0 2105 4686 
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…