ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

 

ปรัชญา (Philosophy)

          กองกลาง สำนักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านการติดต่อประสานงาน และการเชื่อมโยงข้อมูลบุคลากร ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อให้ผู้ใช้บริการ มีความพึงพอใจการสร้างบุคลากรในหน่วยงานให้มีจิตสำนึกในการให้บริการคือภารกิจหลัก และมีความรับผิดชอบต่องานและองค์กร

 

ปณิธาน (Determination)

     กองกลางเป็นหน่วยงานสนับสนุนผลักดันมหาวิทยาลัยให้ก้าวไกล ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มุ่นเน้นความเป็นเลิศในการให้บริการ ประสานงาน และคุณภาพของงานโดยมีการบริหารจัดการ ที่ดี โปร่งใส ตรวจสอบได้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล และสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง มีอาคารสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวก สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม และ ปลอดภัย เพื่อให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ จึงได้กำหนดคำขวัญไว้ว่า

 

คำขวัญ

     “เต็มใจให้บริการ ทำงานให้มีคุณภาพ พัฒนาศักยภาพให้ก้าวไกล”

 

วิสัยทัศน์ (Vision)

     กองกลาง เป็นหน่วยงานสนับสนุนการบริหาร ปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่พึงพอใจแก่ผู้รับบริการ และผู้เกี่ยวข้อง ด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง และชัดเจน

 

พันธกิจ (Mission)

          กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มีภารกิจที่หลากหลาย เพื่อสนับสนุนให้การบริหารมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความคล่องตัว โดยเฉพาะ เป็นหน่วยงานที่ควบคุม การรับ-ส่งเอกสาร และหนังสือราชการตลอดจนประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและนอกมหาวิทยาลัย อำนวย ความสะดวกในการบริหารจัดการและปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร รวมทั้งในการจัดประชุมของผู้บริหารมหาวิทยาลัย และสนับสนุนงานบริการ ด้านอาคารสถานที่และยานพาหนะ อีกทั้งยังรับผิดชอบในการดูแลความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยของทรัพย์สินทางราชการ และบุคลากรในพื้นที่ และการดำเนินงานอื่นๆ ที่มิได้กำหนดเป็นหน้าที่ของหน่วยงานใดๆ ในมหาวิทยาลัย

 

วัตถุประสงค์ (Objective)

          1. เพื่อเป็นหน่วยงานกลางที่สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยในการให้บริหารด้านสารบรรณ ด้านการจัดประชุม ด้านอาคารสถานที่และยานพาหนะแก่คณะวิชาและหน่วยงาน ตลอดจนบุคคลภายในและภายนอก
          2. เพื่อเพิ่มความสามารถในการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาระบบการทำงาน เพื่อความเป็นเลิศในการให้บริการ
          3. เพื่อพัฒนาบุคลากรกองกลางให้มีศักยภาพ สามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่รับผิดชอบได้อย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานที่พึงประสงค์ ซึ่งสอดคล้องกับการบริหารงานที่ก้าวไกล และทันต่อการเปลี่ยนแปลง
          4. เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมและสร้างขวัญกำลังใจแก่บุลากรภายในให้มีคุณภาพชีวิตและสวัสดิการที่ดี เพื่อปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

Untitled 1

 


กองกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน
เลขที่ 22 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
โทรศัพท์ : 0 2105 4686 
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…