ภารกิจงานบริหารทั่วไป

 

          มีหน้าที่รับผิดชอบ ในด้านต่างๆ ดังนี้

         1. ด้านสารบรรณ ควบคุมการรับ-ส่ง และเวียนเอกสารต่างๆ ทั้งภายในมหาวิทยาลัย ระหว่างสำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน วังท่าพระ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ และวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี กับหน่วยงานหรือบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย โดยได้นำเทคโนโลยีสานสนเทศ เข้ามาช่วยพัฒนาและบริหารจัดการระบบงานสารบรรณ ได้แก่ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) เพื่อความรวดเร็ว และคล่องตัวขึ้น และพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ไปยัง หน่วยงานต่าง ภายในมหาวิทยาลัยอย่างทั่วถึง ทำการวิเคราะห์เรื่องเพื่อจัดส่งไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการนำเสนอผู้บริหารพิจารณา นอกจากนี้ ได้กลั่นกรองร่างหนังสือราชการ รวมถึงจัดทำคำสั่งต่างๆ ของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง และควบคุมตรวจสอบวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งขึ้นที่เป็นภาระหน้าที่รับผิดชอบของกองกลาง ดำเนินงานเกี่ยวกับ งานพิธีการ โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เช่น งานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี งานพระราชทานปริญญาบัตร งานวันศิลป์ พีระศรี งานพิธีมอบเครื่องหมายเกียรติคุณ และของที่ระลึกให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ลาออกจากราชการ และถึงแก่กรรม งานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย จัดเก็บเอกสารของมหาวิทยาลัยให้เป็นระบบ โดยจัดเก็บ และจัดทำบัญชีคุมเรื่องเป็นหมวดหมู่เพื่อให้บริการค้นหาข้อมูล ตลอดจนจัดเก็บข้อมูลข่าวสารลับให้เป็นไปตามระเบียบ ว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 จัดทำบัญชีคุมเรื่องเพื่อนำเอกสารที่หมดอายุการใช้งานแล้วนำไปทำลาย

 

          2. ด้านการประชุม ดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมคณบดี เสนอแผนการ ทำปฏิทินจัดการประชุม จัดทำและเวียนสรุปมติที่ประชุม รายงานการประชุม แจ้งผู้บริหารและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้บริการข้อมูลแก่คณะวิชาและหน่วยงานต่างๆ ในการค้นหาข้อมูล และมติของการประชุมดังกล่าว นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาเพื่อบริหารจัดการสำหรับใช้ในการประชุมด้วยระบบ E-meeting นอกจากนี้ยังดูแลประสานงานเกี่ยวกับการใช้ห้องประชุมสัมมนา การจัดเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่ม เตรียมอุปกรณ์ประกอบการประชุม การดำเนินการประสานงาน กับหน่วยงานเกี่ยวกับการมอบปริญญากิตติมศักดิ์ และปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

Untitled 1

 


กองกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน
เลขที่ 22 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
โทรศัพท์ : 0 2105 4686 
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…