งานบริหารทั่วไป

 
 บุคลากรงานบริหารทั่วไป
 1
นางสาวรัตทิกร คงทอง
 หัวหน้างานบริหารทั่วไป
ภารกิจหลัก : ควบคุม ดูแล การรับ-ส่ง และบริหารจัดการ
   ด้านเอกสาร โครงการกิจกรรม
e-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เบอร์โทรศัพท์ (ภายใน) : 100172

 

 3
นางสาวเอมอร ชีราวุฒธิพันธ์
-----------------------------------------
นักวิชาการอุดมศึกษาชำนาญการ
e-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เบอร์โทรศัพท์ (ภายใน) : 100180
ภารกิจหลัก : การประชุม ก.บ.ม., 
                      ปริญญากิตติมศักดิ์และ
                      ศ.เกียรติคุณ

5.jpg


นางสาวทัศนีย์ หลีกอาญา

-----------------------------------------
นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ
e-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เบอร์โทรศัพท์ (ภายใน) : 100175
ภารกิจหลัก : การเสนอเรื่องให้ผู้บริหาร
                      และการเวียนเอกสาร
   
 
 
 

   
4
 
นายวัชรินทร์ จั๊บโกรย
-----------------------------------------
นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ
e-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เบอร์โทรศัพท์ (ภายใน) : 100178
ภารกิจหลัก : ให้บริการห้องประชุม,
                       ระบบ e-Meeting,
                       ผู้ทำคุณประโยชน์ฯ

  
5
 
นางสาวกันย์พินันท์ สิริปัญญาธร
-----------------------------------------
นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ
e-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เบอร์โทรศัพท์ (ภายใน) : 100177
ภารกิจหลัก : เกียรติบัตรศิลปากรสร้างสรรค์,
                      ระบบ e-Meeting


   

 
       
6   
นางสาวศศิธร นวสิมัยนาม
-----------------------------------------
นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ
e-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เบอร์โทรศัพท์ (ภายใน) : 100176
ภารกิจหลัก : จัดกิจกรรมโครงการ
                      และงานด้านเอกสาร
7
 
นางสาวสุปราณี โล่ภักดีสวัสดิ์
-----------------------------------------
นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ
e-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เบอร์โทรศัพท์ (ภายใน) : 100176
ภารกิจหลัก : จัดกิจกรรมโครงการ
                       และงานด้านเอกสาร
 
       
       
6

 
นางสาวเพรียว บางเขม็ด

-----------------------------------------
นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ
e-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เบอร์โทรศัพท์ (ภายใน) : 100179
ภารกิจหลัก : การประชุม สนอ., ก.บ.ม.
                       แผนและประกันคุณภาพ

10
 
นางสาวนฤมล ศรีเด่น
-----------------------------------------
นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ
e-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เบอร์โทรศัพท์ (ภายใน) : 100173
ภารกิจหลัก : จัดกิจกรรมโครงการ
                      และงานด้านเอกสาร
       
 

     
12
 
นางสาววรวรณ ตุ้มคง
-----------------------------------------
นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ
e-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เบอร์โทรศัพท์ (ภายใน) : 100179
ภารกิจหลัก : ให้บริการห้องบรรยาย,
                       ระบบ e-Meeting,
                       แผนและประกันคุณภาพ
    
4
 
นางสาวสุกัญญา ภู่แย้ม
-----------------------------------------
ผู้ปฏิบัติงานทั่วไปปฏิบัติงาน
e-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เบอร์โทรศัพท์ (ภายใน) : 100174
ภารกิจหลัก : ลงรับเอกสาร
                      และออกเลขที่คำสั่ง มศก.
                      ผ่านระบบ e-Document
       
       
7
 
นายจำลอง แก้วนิ่ม
-----------------------------------------
ตำแหน่ง : พนักงานบริการเอกสารทั่วไป
e-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เบอร์โทรศัพท์ (ภายใน) : 100178
ภารกิจหลัก :  รับ-ส่งเอกสาร  
8
 
นายองอาจ ปองสุข
-----------------------------------------
ตำแหน่ง : พนักงานบริการเอกสารทั่วไป
e-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เบอร์โทรศัพท์ (ภายใน) : 100176
ภารกิจหลัก : รับ-ส่งเอกสาร
                      ทั้งภายในและภายนอก
   
 
 
 

     
8

นางทัศนีย์ พูลสวัสดิ์
-----------------------------------------
ตำแหน่ง : แม่บ้าน
e-Mail : 
เบอร์โทรศัพท์ (ภายใน) : 100023
ภารกิจหลัก : จัดเลี้ยงรับรอง 

10

นางสาวแสงนภา แสนเฉย
-----------------------------------------
ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป
e-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เบอร์โทรศัพท์ (ภายใน) : 100023
ภารกิจหลัก : จัดเลี้ยงรับรอง 

       
       

 11

 
นายณัฐกานต์ กุลจิตติสมบัติ
-----------------------------------------
ตำแหน่ง : พนักงานเก็บเอกสาร
e-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เบอร์โทรศัพท์ (ภายใน) : 100175
ภารกิจหลัก : รับ-ส่งเอกสารภายใน
                      และออกเลขที่หนังสือ มศก.

  
       

Untitled 1

 


กองกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน
เลขที่ 22 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
โทรศัพท์ : 0 2105 4686 
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…