งานบริการกลาง

 
 
 บุคลากรงานบริการกลาง

 

 สายฝน

 นางสาวสายฝน รัตนยัง 
หัวหน้างานบริการกลาง
 e-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เบอร์โทรศัพท์ (ภายใน) : 100162
ภารกิจหลัก : ควบคุม ดูแล อาคารสถานที่/การใช้รถ 
 
 

 ธารทิพย์

 

นางสาวธารทิพย์ กลิ่นเปี่ยม
-----------------------------------------

นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ 
e-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เบอร์โทรศัพท์ (ภายใน) : 100163
ภารกิจหลัก : ประสานงานซื้อ/จ้าง/
                       ครุภัณฑ์สำนักงาน

ลลิตา


นางสาวลลิตา เชื้อหนองปรง
-----------------------------------------

นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ 
e-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เบอร์โทรศัพท์ (ภายใน) : 100164
ภารกิจหลัก : บริการยานพาหนะ

       
 

     
ทวีศักดิ์


นายทวีศักดิ์ สุขนิรันดร์
-----------------------------------------

นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ 
e-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เบอร์โทรศัพท์ (ภายใน) : 140476
ภารกิจหลัก : เจ้าหน้าที่พัสดุ/
                       จัดซื้อ-จัดจ้าง

 

 

นายปรมินทร์ บุญยะภาภรณ์

-----------------------------------------

นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ 
e-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เบอร์โทรศัพท์ (ภายใน) : 100166
ภารกิจหลัก : ประสานงานแจ้งซ่อมอาคาร
                       สถานที่ ครุภัณฑ์/การให้บริการ
                       โสตทัศนูปกรณ์/งานภูมิทัศน์

       
 

     
 สุอาภา


นางสาวสุอาภา เปี่ยมฤทัยสุข
-----------------------------------------

นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ 
e-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เบอร์โทรศัพท์ (ภายใน) : 140478
ภารกิจหลัก : ให้บริการดูแลการใช้พื้นที่
                       ส่วนกลาง/ห้องประชุม/ห้องบรรยาย
                       การเรียนการสอน

พนารัตน์ 


นางสาวพนารัตน์ ปลื้มพิทักษ์สกุล
-----------------------------------------

พนักงานสถานที่ 
e-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เบอร์โทรศัพท์ (ภายใน) : 100165
ภารกิจหลัก : งานสารบรรณ/รับ-ส่งเอกสาร
                      e-Document

       
 

     
 ณัฐพงศ์

 นายณัฐพงศ์ กองกาไว

-----------------------------------------

นายช่าง (วังท่าพระ)
e-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เบอร์โทรศัพท์ (ภายใน) : 140412
ภารกิจหลัก : ให้บริการช่างซ่อมบำรุงไฟฟ้า/
                       โทรศัพท์ และอุปกรณ์ต่างๆ
                       วังท่าพระ

 ฤทธิไกร

นายฤทธิไกร บุญรมย์

-----------------------------------------

นายช่าง (ตลิ่งชัน)
e-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เบอร์โทรศัพท์ (ภายใน) : 100166
ภารกิจหลัก : งานซ่อมบำรุงระบบปรับอากาศ/
                      ระบบโทรศัพท์/บริการ
                      โสตทัศนูปกรณ์

       
 

     
 รัตนาพร

 
นางสาวรัตนาพร ภูบุญอบ

-----------------------------------------

พนักงานเก็บเอกสาร (วังท่าพระ) 
e-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เบอร์โทรศัพท์ (ภายใน) : 140470
ภารกิจหลัก : ลงรับเอกสารระบบ e-Document
                      จดหมายลงทะเบียน EMS

 นนทพัทธ์


นายนนท์พัทธ์ ระย้าอินทร์

-----------------------------------------

นายช่าง (ตลิ่งชัน) 
e-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เบอร์โทรศัพท์ (ภายใน) : 100166
ภารกิจหลัก : งานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า/
                      ระบบกล้องวงจรปิด/
                      ระบบเครื่องยนต์ดับเพลิง/
                      บริการโสตทัศนูปกรณ์

       
 

     
 อนันต์2

  
นายอนันต์ คชลักษณ์

-----------------------------------------

ผู้ช่วยช่างทั่วไป (วังท่าพระ) 
e-Mail : 
เบอร์โทรศัพท์ (ภายใน) : 140470
ภารกิจหลัก : ดูแลให้บริการซ่อมบำรุง
                      ระบบสาธารณูปโภคด้านงานประปา

กิตติพงศ์ 

  
นายกิตติพงศ์ รุขชาติ

-----------------------------------------

นายช่าง (วังท่าพระ) 
e-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เบอร์โทรศัพท์ (ภายใน) : 140413
ภารกิจหลัก : งานช่าง

       
 

     
 วัฒนา

นายวัฒนา ทารอด

-----------------------------------------

ช่างไม้ (ตลิ่งชัน)
e-Mail : 
เบอร์โทรศัพท์ (ภายใน) : 100283
ภารกิจหลัก : งานซ่อมไม้/งานอื่นๆ

พลดนัย 


นายพลดนัย ประเสริฐสังข์

-----------------------------------------

พนักงานทั่วไป (วังท่าพระ)
e-Mail : 
เบอร์โทรศัพท์ (ภายใน) : 140470
ภารกิจหลัก : งานซ่อมบำรุงและอื่นๆ

       
 

     
 นพรัตน์


นายนพรัตน์ ทารอด

-----------------------------------------

ช่างระบบน้ำ (ตลิ่งชัน) 
e-Mail : 
เบอร์โทรศัพท์ (ภายใน) : 100283
ภารกิจหลัก : งานประปา

ไกรวิชญ์ 


นายไกรวิชญ์ เอี่ยมวิทย์

-----------------------------------------

คนสวน (ตลิ่งชัน) 
e-Mail : 
เบอร์โทรศัพท์ (ภายใน) : 100877
ภารกิจหลัก : ทำสวน

       
 

     
 จตุพล


นายจตุพร ศรีโพธิ์ช้าง

-----------------------------------------

พนักงานขับรถยนต์ 
e-Mail : 
เบอร์โทรศัพท์ (ภายใน) : 100280
ภารกิจหลัก : ขับรถยนต์

 

 ศุภณัฐ
นายศุภณัฐ ศรีเอี่ยม

-----------------------------------------

พนักงานขับรถยนต์
e-Mail : 
เบอร์โทรศัพท์ (ภายใน) : 100280
ภารกิจหลัก : ขับรถยนต์

       
 

     
 สิทธิเดช


นายสิทธิเดช กล่ำศรี

-----------------------------------------

พนักงานขับรถยนต์
e-Mail : 
เบอร์โทรศัพท์ (ภายใน) : 100280
ภารกิจหลัก : ขับรถยนต์

 

วรากรณ์1 
 
นายวรากรณ์ ปานบุญยืน

-----------------------------------------

พนักงานขับรถยนต์
e-Mail : 
เบอร์โทรศัพท์ (ภายใน) : 100280
ภารกิจหลัก : ขับรถยนต์

       
 

     
 ธวัชชัย


นายธวัชชัย สนธิพร

-----------------------------------------

พนักงานขับรถยนต์
e-Mail : 
เบอร์โทรศัพท์ (ภายใน) : 100280
ภารกิจหลัก : ขับรถยนต์

 อาดูลย์

 

นายอาดูลย์ แผนสมบูรณ์

-----------------------------------------

พนักงานขับรถยนต์
e-Mail : 
เบอร์โทรศัพท์ (ภายใน) : 100280
ภารกิจหลัก : ขับรถยนต์

   

 
 

     
จารุเดช 


 นายจารุเดช เทียนสิงหเดช

-----------------------------------------

พนักงานขับรถยนต์
e-Mail : 
เบอร์โทรศัพท์ (ภายใน) : 100280
ภารกิจหลัก : ขับรถยนต์

  

ภักดี1    

นายภักดี สัญญะโรจน์

-----------------------------------------

พนักงานขับรถยนต์
e-Mail : 
เบอร์โทรศัพท์ (ภายใน) : 100280
ภารกิจหลัก : ขับรถยนต์

       
 

     

 จรุรงค์

 
 นายจตุรงค์ เชียรประภา

-----------------------------------------

พนักงานขับรถยนต์
e-Mail : 
เบอร์โทรศัพท์ (ภายใน) : 100280
ภารกิจหลัก : ขับรถยนต์

สามารถ 


นายสามารถ สังข์ทอง

-----------------------------------------

พนักงานขับรถยนต์
e-Mail : 
เบอร์โทรศัพท์ (ภายใน) : 100280
ภารกิจหลัก : ขับรถยนต์

       
 

     

 สหัส


นายสหัส พรมพิลา

-----------------------------------------

พนักงานรักษาความปลอดภัย 
e-Mail : 
เบอร์โทรศัพท์ (ภายใน) : 100877
ภารกิจหลัก : รักษาความปลอดภัย

 สมนึก


นายสมนึก งามอาการ

-----------------------------------------

พนักงานรักษาความปลอดภัย
e-Mail : 
เบอร์โทรศัพท์ (ภายใน) : 100877
ภารกิจหลัก : รักษาความปลอดภัย

     
 

     
 ประสิทธิ์

 

นายประสิทธิ์ ส้มเตี้ย

-----------------------------------------

พนักงานรักษาความปลอดภัย
e-Mail : 
เบอร์โทรศัพท์ (ภายใน) : 100877
ภารกิจหลัก : รักษาความปลอดภัย

 เกษมศักดิ์  

นายเกษมศักดิ์ ทิพยสุภา

-----------------------------------------

พนักงานรักษาความปลอดภัย
e-Mail : 
เบอร์โทรศัพท์ (ภายใน) : 100877
ภารกิจหลัก : รักษาความปลอดภัย

  

       
 

     
สมเกียรติ 


นายสมเกียรติ เนียมสะอาด

-----------------------------------------

พนักงานรักษาความปลอดภัย
e-Mail : 
เบอร์โทรศัพท์ (ภายใน) : 100877
ภารกิจหลัก : รักษาความปลอดภัย

 จารึก


นายจารึก หมกเจริญ

-----------------------------------------

พนักงานรักษาความปลอดภัย
e-Mail : 
เบอร์โทรศัพท์ (ภายใน) : 100877
ภารกิจหลัก : รักษาความปลอดภัย

       
 

     
 ชาญศักดิ์

 

นายชาญศักดิ์ วันชื่น

-----------------------------------------

พนักงานรักษาความปลอดภัย
e-Mail : 
เบอร์โทรศัพท์ (ภายใน) : 100877
ภารกิจหลัก : รักษาความปลอดภัย

 

 

นายยศพนธ์ธรณ์ ชมเกล็ดแก้ว

-----------------------------------------

พนักงานขับรถยนต์ 
e-Mail : 
เบอร์โทรศัพท์ (ภายใน) : 100280
ภารกิจหลัก : ขับรถยนต์

       
       
 

นายขวัญล่า จูนา

-----------------------------------------

พนักงานขับรถยนต์ 
e-Mail : 
เบอร์โทรศัพท์ (ภายใน) : 100280
ภารกิจหลัก : ขับรถยนต์

 

นางสาวรัศนันท์ เจนอักษร

-----------------------------------------

พนักงานทั่วไป 
e-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เบอร์โทรศัพท์ (ภายใน) : 140470
ภารกิจหลัก : งานเอกสารทั่วไป

 

Untitled 1

 


กองกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน
เลขที่ 22 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
โทรศัพท์ : 0 2105 4686 
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…