Hide Main content block

มหาวิทยาลัยศิลปากร
การเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของมหาวิทยาลัยศิลปากร
โครงการอบรมให้ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ปฏิบัติงานด้านสารบรรณ และการใช้ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมความรู้และเพิ่มเครือข่ายการใช้งาน ประจำปี พ.ศ. 2564
ภาพกิจกรรมทั้งหมด 
SU 63 BG 62 KS 62 Sil 62 
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563 งานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร
2563
งานเกษียณอายุราชการ สำนักงานอธิการบดี 2563 งานวันศิลป์ พีระศรี 2563

Untitled 1

 


กองกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน
เลขที่ 22 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
โทรศัพท์ : 0 2849 7500
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…