รายงานผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
- ที่ กค 0405.4/ว 161 ลว. 31 พฤษภาคม 2560 เรื่อง กรมบัญชีกลางแจ้งปรับปรุงระบบ e-GP ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 สำหรับวิธี e-bidding ในขั้นตอนการพิจารณาผลการเสนอราคาของส่วนราชการเรื่องการปิดข้อมูลราคา
ที่ นร 0731.2/ว 84 ลว. 31 พฤษภาคม 2560 เรื่อง ขอส่งหนังสือบัญชีนวัตกรรมไทย
ประกาศคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนสวัสดิการทางวิชาการ เรื่อง กำหนดช่วงวันที่ให้ยื่นเรื่องขอกู้ยืมเงินกองทุนสวัสดิการทางวิชาการ ประจำเดือน มิถุนายน 2560
ที่ ศธ 0503(4)/ 4449 ลว. 4 พฤษภาคม 2560 เรื่อง การขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- ที่ กค 0405.4/ว 84 ลว. 16 มีนาคม 2560 เรื่อง แนวทางบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP เพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
- ที่ กค 0405.3/ว 83 ลว. 15 มีนาคม 2560 เรื่อง การปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top