มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีของมหาวิทยาลัย โดยเกณฑ์คงค้างลักษณะ 3 มิติ ซึ่งรวมทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้นอกงบประมาณในระบบ MIS และ GFMIS พร้อมทั้งจัดทำบัญชีต้นทุน เงินสวัสดิการต่างๆ เงินสนับสนุนจากภายนอก และจัดเก็บข้อมูลเงินรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อเสนอผู้บริหารและแจ้งคณะวิชาตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับงานด้านการบัญชีแก่หน่วยงาน ตลอดจนปฏิบัติงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

มีหน้าที่รับผิดชอบในการรับเงิน จ่ายเงินของมหาวิทยาลัย โดยดำเนินการผ่านระบบ MIS และ GFMIS ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่าย และขออนุมัติค่าใช้จ่ายต่างๆ ทั้งงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้นอกงบประมาณ เงินรับฝาก เงินค่าธรรมเนียมการศึกษา เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินบำเหน็จบำนาญ เงินสวัสดิการ เงินประกันสัญญา เงินสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยงานภายนอก การยืมเงินทดรองราชการ ตลอดจนให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับงานด้านการเงินแก่หน่วยงานภายในและภายนอก และปฏิบัติงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

มีหน้าที่รับผิดชอบในการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตลอดจนการบริหารงบประมาณ และคบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ทั้งงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัย การวางฎีกาเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ GFMIS และอนุมัติเลขที่เบิกจ่ายในระบบ MIS รายงานแผนและผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ รายงานผลการก่อหนี้ผูกพันของงบประมาณรายจ่ายที่จัดสรรให้เบิกจ่ายลักษณะงบลงทุนส่งหน่วยงานภายนอก ตลอดจนให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับงานงบประมาณ และให้บริการข้อมูลด้านงบประมาณแก่หน่วยงานภายในและภายนอก และปฏิบัติงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) พร้อมทั้งจัดทำเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ MIS และ GFMIS ประสานงานในการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง การกันเงินงบประมาณไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี การขยายเวลากันเงินงบประมาณ ตลอดจนให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับงานด้านพัสดุแก่หน่วยงานภายในและภายนอก และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top