ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวสันนิภา  ก้องสมุทร
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
โทร. 31601 , 0 2849 7525

 

นางสาวพราวนภางค์  วงจำปา
นักการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
โทร. 31620

 

 

นางยุพิณ  หลายชั้น
นักการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
โทร. 31618

นางสาวเกษณีย์  วันศรี
นักการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
โทร. 31617

 

 

นายคมกริช  โรจน์อนวัช
นักการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
โทร. 31618

นางสาวสุวภัทร  เกตสม
นักการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
โทร. 31624

 

 

นางสาวพรทิตา  วัชรพันธุ์
นักการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
โทร. 31620

นางสาวสารุณี  ลิ้มวิรุฬห์โรจน์
นักการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
โทร. 31649

 

 

นางสาวรัฐยา  บรรดาศักดิ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทร. 31621

นางสาวพัชรภรณ์  วิจิตรสมบูรณ์
นักการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
โทร. 31622

 

 

นางกัญญารัตน์  บุญประกอบ
 นักการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
โทร. 31619

นางสาวอังคนางค์  แจ่มกระจ่าง
นักการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
โทร. 31611

 

 

นางสาวสุชัญญ์ญา  บุญเกิด
นักการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
โทร. 31628

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 นางสาวศิริวรรณ  อรรควัตร์
นักการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
โทร. 31619 , 31628

 

 

 

 

 นางสุนาท  แพรศรี
พนักงานธุรการ 1
โทร. 31621

 

 

 

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top