หัวหน้างานพัสดุ
นางดุษณี คล้ายปาน
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
โทร. 31631

 

นายกฤษดา ฐิตวดี
นักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทร. 31633

 

 

นายขวัญชัย หวังวิวรรธน์
นักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทร. 31635

นางสาวชุติมา คาวิน
นักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทร. 31636

 

นางสาวกัลยา ลิ้มสวรรค์
นักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทร. 31632

นางสาวสุพรรณี เที่ยงนาดอน
นักการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
โทร. 31634

 

 

นางสาวณัฐกานต์ น้ำทิพย์
นักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทร. 31636

นายชัยรัตน์ สังข์สุข
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป
โทร. 31632

 

 

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top