คำถามที่พบบ่อย

กรุณาเลือกหมวดหมู่

Search FAQs

คำตอบ : ตามประกาศ ก.บ.พ. มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 6 มีนาคม 2551 ข้อ 9 การเบิกค่ารักษาพยาบาล พนักงานสามารถเลือกทำประกันสุขภาพโดยจ่ายเบี้ยประกันจากเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลตามข้อ 7 ภายในวงเงินที่ตนมี ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

1. การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการพนักงานกรณีทำประกันสุขภาพ ให้แนบสำเนากรมธรรม์พร้อมรายการแจกแจงค่าเบี้ยประกันสำหรับใช้ประกอบการเบิกจ่ายด้วย

2. การเบิกจ่ายค่าเบี้ยประกันสุขภาพนี้ ไม่รวมถึงค่าเบี้ยประกันชีวิต ค่าเบี้ยประกันเพื่อการออมทรัพย์ หรือการชำระเงินค่าความคุ้มครองอื่นๆ ที่นอกเหนือจากเบี้ยประกันสุขภาพ

3. พนักงานสามารถเบิกค่าเบี้ยประกันสุขภาพได้ภายในวงเงินที่ตนมี

4. บุคคลในครอบครัวของพนักงานผู้เลือกทำประกันสุขภาพ สามารถรับเงินสวัสดดิการพนักงานได้ภายในวงเงินที่พนักงานผู้นั้นยังคงมีอยู่

ดังนั้น ตามหนังสือสอบถามในข้อที่ 1 พนักงานสามารถใช้สิทธิเบิกจ่ายได้เฉพาะค่าเบี้ยประกันสุขภาพตามที่บริษัทผู้รับประกันภัยได้แจกแจงหรือรับรองรายละอียดแล้วเท่านั้น และข้อ 2 หากพนักงานซื้อกรมธรรม์ออมทรัพย์และมีสัญญาเพิ่มเติมการประกันสุขภาพ หรืออื่นๆ พนักงานสามารถเบิกจ่ายได้เฉพาะค่าเบี้ยประกันสุขภาพตามที่บริษัทผู้รับประกันภัยได้แจกแจงหรือรับรองรายละเอียดแล้ว แต่ไม่เกินวงเงินที่ตนมี

คำตอบ : ด้วยในปี 2553 มหาวิทยาลัยได้เริ่มปรับระบบการออกใบเสร็จสำหรับการชำระเงินของนักศึกษาใหม่เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักศึกษา โดยใบแจ้งยอดการชำระเงินที่นักศึกษานำไปชำระเงินกับธนาคาร และ เจ้าหน้าที่ธนาคารลงลายมือชื่อผู้รับเงินพร้อมตราประทับของธนาคาร ให้ถือว่าใบแจ้งยอดนั้นเป็นใบเสร็จรับเงินที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้เลย

คำตอบ : ด้วยมหาวิทยาลัยได้อำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาในการชำระเงินค่าลงทะเบียนผ่านธนาคารและการเพิ่ม-ถอนรายวิชาของนักศึกษาในแต่ละภาคเรียนมีจำนวนมาก ประกอบกับการจะจ่ายคืนเงินค่าถอนรายวิชานั้น เจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบว่ามีการชำระเงินค่ารายวิชานั้นจริง ทำให้ต้องมีระยะเวลาในการตรวจสอบ ดังนั้นกองบริการการศึกษาจึงได้กำหนดวันรับเงินถอนรายวิชาไว้ชัดเจนในปฏิทินการศึกษา (สามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ของกองบริการการศึกษา)

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top