รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน มหาวิทยาลัยศิลปากร สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563