ขณะนี้เว็บไซต์สำนักงานอธิการบดี กำลังอยู่ในระหว่างดำเนินการปรับปรุงและทดลองใช้งาน

ประวัติความเป็นมา

 

Office SU 1

 

        เดิมมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2505 ต่อมาได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องการแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัยศิลปากรฉบับลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2514 ให้จัดตั้งสำนักงานอธิการบดี โดยให้แบ่งส่วนราชการเป็นกองกลางและแบ่งเป็น 4 แผนก คือ แผนกสารบรรณ แผนกคลังและพัสดุ แผนกบริการนักศึกษา และแผนกห้องสมุด

        ต่อมาปี พ.ศ. 2515 ได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับลงวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2515 ให้มีวิทยาลัยทับแก้วโดยให้แบ่งส่วนราชการเป็น 5 แผนก คือ แผนกสารบรรณ แผนกบริการกลาง แผนกดูแลอาคารและสถานที่ แผนกห้องสมุดห้องสมุดเสียงและอุปกรณ์โสตทัศนศึกษา และแผนกการเงินและพัสดุ

        ปัจจุบันสำนักงานอธิการบดีแบ่งส่วนราชการออกเป็นกองและหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากอง มีสถานะเป็นหน่วยงานที่เป็นส่วนราชการ จำนวน 5 กอง และเป็นหน่วยงานในกำกับ จำนวน 7 กอง ดังนี้

        1. กองที่เป็นส่วนราชการตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2532 ตามประกาศฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2532 ได้แก่

                1. กองกลาง

                2. กองกิจการนักศึกษา

                3. กองงานวิทยาเขต

                4. กองบริการการศึกษา

                5. กองแผนงาน

        2. กองที่เป็นหน่วยงานในกำกับของมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ในการประชุมครั้งที่ 5/2550 เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2550 ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การจัดตั้งและแบ่งหน่วยงานในกำกับของมหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2550 เป็นต้นไป และมหาวิทยาลัยศิลปากรได้มีประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การจัดตั้งและแบ่งหน่วยงานในกำกับของมหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 แบ่งหน่วยงานในกำกับของมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยการจัดตั้ง กองนิติการ และแบ่งหน่วยงานในกองการเจ้าหน้าที่ และสานักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้นตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2556 เป็นต้นไป ได้แก่

                1. กองการเจ้าหน้าที่

                2. กองคลัง

                3. กองนิติการ

                4. กองบริการอาคาร สถานที่และยานพาหนะ พระราชวังสนามจันทร์

                5. สำนักงานตรวจสอบภายใน

                6. สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา

                7. สำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

 

โดยแบ่งพื้นที่ตั้งตามภารกิจในความรับผิดชอบของแต่ละกอง ดังนี้

1. กองกลาง 

ตึกสำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน ชั้น 6 และมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ 

2. กองการเจ้าหน้าที่

ตึกสำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน ชั้น 7

3. กองกิจการนักศึกษา

มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ และวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

4. กองคลัง

ตึกสำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน ชั้น 6

5. กองงานวิทยาเขต

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

6. กองนิติการ

ตึกสำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน ชั้น 7

7. กองบริการการศึกษา

มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ และวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

8. กองบริการอาคาร สถานที่และยานพาหนะ พระราชวังสนามจันทร์

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

9. กองแผนงาน

 

ตึกสำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน ชั้น 7 และมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ (บางส่วน)

10.สำนักงานตรวจสอบภายใน

ตึกสำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน ชั้น 7

11.สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา

ตึกสำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน ชั้น 3

12. สำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

Untitled 1

 


สำนักงานอธิการบดี :
         
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง :
 
 
 
 
Untitled 1
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
เลขที่ 22 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
โทรศัพท์กลาง : 0 2849 7500 - 7530 / โทรสาร : 0 2849 7518
 
 
 
 
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…