ขณะนี้เว็บไซต์สำนักงานอธิการบดี กำลังอยู่ในระหว่างดำเนินการปรับปรุงและทดลองใช้งาน

วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

ปรัชญา (Philosophy)


 "พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อการสร้างสรรค์"

 

ปณิธาน (Determination)


 "มุ่งมั่นสนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยด้วยหลักการบริหารจัดการที่ดี

เพื่อนำไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งการสร้างสรรค์"

 

วิสัยทัศน์ (Vision)


 "เป็นองค์กรสมรรถนะสูงในการสนับสนุนการขับเคลื่อนพันธกิจของมหาวิทยาลัย"

 

พันธกิจ (Mission)


 "เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ พัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากร"

 

 

หมายเหตุ : ตามแผนพัฒนาสำนักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565

 

Untitled 1

 


สำนักงานอธิการบดี :
         
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง :
 
 
 
 
Untitled 1
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
เลขที่ 22 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
โทรศัพท์กลาง : 0 2849 7500 - 7530 / โทรสาร : 0 2849 7518
 
 
 
 
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…