ขณะนี้เว็บไซต์สำนักงานอธิการบดี กำลังอยู่ในระหว่างดำเนินการปรับปรุงและทดลองใช้งาน

ผู้บริหารสำนักงานอธิการบดี

 
 
AUPSORN
 
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
นางสาวอัปสร กิจเจริญค้า
 
 ACHARA SUKANYA


ผู้อำนวยการกองกลาง
นางอัจฉรา ทองส่งโสม


ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
นางสุกัญญา ต่อทรัพย์สิน

   
 SU1
 SUNNIPA
 
ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา
นายกมล แมลงทับ


ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวสันนิภา ก้องสมุทร

   
SU1  SAHARATH 

กองงานวิทยาเขต
 
ผู้อำนวยการกองนิติการ
นายสหรัฐ มณีจันทร์
   
THANORMWONG1   SU1

ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา
นางสาวถนอมวงศ์ สัมพัญญู
 
ผู้อำนวยการกองบริการอาคาร สถานที่และยานพาหนะ
พระราชวังสนามจันทร์ (รักษาการ)
นายสมหมาย ตันธุวปฐม
   
SAOWANEE  SU1 

ผู้อำนวยการกองแผนงาน
นางสาวเสาวณีย์ คูพูลทรัพย์

ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน
นางสุมณฑา เสรีวัตตนะ
   
SAISMORN   SAARD

ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
นางสายสมร สุระแสง

ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
นายสอาด ศรีจันทร์

Untitled 1

 


สำนักงานอธิการบดี :
         
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง :
 
 
 
 
Untitled 1
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
เลขที่ 22 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
โทรศัพท์กลาง : 0 2849 7500 - 7530 / โทรสาร : 0 2849 7518
 
 
 
 
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…