ขณะนี้เว็บไซต์สำนักงานอธิการบดี กำลังอยู่ในระหว่างดำเนินการปรับปรุงและทดลองใช้งาน

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักงานอธิการบดี

 

        1. ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี            ประธานกรรมการ
2. ผู้อำนวยการกองกลาง          กรรมการ
3. ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา              กรรมการ
4. ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา            กรรมการ
5. ผู้อำนวยการกองแผนงาน               กรรมการ
6. ผู้อำนวยการกองงานวิทยาเขต         กรรมการ
7. ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่            กรรมการ
8. ผู้อำนวยการกองคลัง           กรรมการ
9. ผู้อำนวยการกองบริการ อาคารสถานที่และยานพาหนะ พระราชวังสนามจันทร์         กรรมการ
10. ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายในกรรมการ         กรรมการ
11. ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี          กรรมการ
12. ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา         กรรมการและเลขานุการ
13. นางสาวอัญชนา คล่องไชยชน           ผู้ช่วยเลขานุการ
14. นางสาวสาวิตตรี ศิลประเสริฐ              ผู้ช่วยเลขานุการ
        

Untitled 1

 


สำนักงานอธิการบดี :
         
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง :
 
 
 
 
Untitled 1
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
เลขที่ 22 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
โทรศัพท์กลาง : 0 2849 7500 - 7530 / โทรสาร : 0 2849 7518
 
 
 
 
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…