ขณะนี้เว็บไซต์สำนักงานอธิการบดี กำลังอยู่ในระหว่างดำเนินการปรับปรุงและทดลองใช้งาน

พนักงานมหาวิทยาลัยได้รับค่าชดเชย

ตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จัดทำความเข้าใจ “ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการบริหารบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2559" โดยรองอธิการบดีฝ่ายบุคคลและประกันคุณภาพ นายบุญประสิทธิ์ กฤตย์ประชา เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมทองจันทร์ หงศ์ลดารมภ์ คณะแพทยศาสตร์ และจะทำความเข้าใจไปยังวิทยาเขตต่างๆ ภายในสิ้นเดือนกรกฎาคม 2559 ซึ่งในส่วนที่ตัวเองเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อพนักงานมหาวิทยาลัย อาจจะเรียกได้ว่าเป็นเงินบำเน็จ โดยการจัดค่าชดเชย ดังนี้
หมวด 10 ค่าชดเชย ข้อ 44 พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใดถูกเลิกจ้างหรือออกจากงาน เพราะเหตุอื่นที่มิใช่การลาออกเว้นแต่ได้รับอนุญาตให้ลาออกเมื่ออายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ ให้พนักงานมหาวิทยาลัยผู้นั้นได้รับค่าชดเชยอัตราเงินเดือนสุดท้ายดังต่อไปนี้ เมื่อปฏิบัติงานติดต่อกันครบ 120 วันแต่ไม่ครบ 1 ปี ให้ได้รับค่าชดเชยเท่ากับเงินเดือนจำนวน 1 เดือนเมื่อปฏิบัติงานติดต่อกันครบ 1 ปี แต่ไม่ครบ 3 ปี ให้ได้รับค่าชดเชยเท่ากับเงินเดือนจำนวน 3 เดือนเมื่อปฏิบัติงานติดต่อกันครบ 3 ปี แต่ไม่ครบ 6 ปี ให้ได้รับค่าชดเชยเท่ากับเงินเดือนจำนวน 6 เดือนเมื่อปฏิบัติงานติดต่อกันครบ 6 ปี แต่ไม่ครบ 10 ปี ให้ได้รับค่าชดเชยเท่ากับเงินเดือนจำนวน 8 เดือนเมื่อปฏิบัติงานติดต่อกันครบ 10 ปี ให้ได้รับค่าชดเชยเท่ากับเงินเดือน 10 เดือนการเลิกจ้างตามข้อนี้ หมายความว่า การกระทำใดที่มหาวิทยาลัย ไม่ให้พนักงานมหาวิทยาลัยทำงานต่อไป และไม่จ่ายเงินเดือนให้ ไม่ว่าจะเป็นเพราะเหตุสิ้นสุดสัญญาจ้าง หรือเหตุอื่นใดและหมายความรวมถึงเพราะเหตุมหาวิทยาลัยไม่สามารถดำเนินกิจการต่อไป ทั้งนี้ การนับระยะเวลาการปฏิบัติงานให้เริ่มนับ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ http://www.personnel.psu.ac.th/m_sance/new7july.pdf
Super User

Suspendisse at libero porttitor nisi aliquet vulputate vitae at velit. Aliquam eget arcu magna, vel congue dui. Nunc auctor mauris tempor leo aliquam vel porta ante sodales. Nulla facilisi. In accumsan mattis odio vel luctus.

Untitled 1

 


สำนักงานอธิการบดี :
         
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง :
 
 
 
 
Untitled 1
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
เลขที่ 22 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
โทรศัพท์กลาง : 0 2849 7500 - 7530 / โทรสาร : 0 2849 7518
 
 
 
 
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…