ขณะนี้เว็บไซต์สำนักงานอธิการบดี กำลังอยู่ในระหว่างดำเนินการปรับปรุงและทดลองใช้งาน

นักวิชาชีพต่างๆ ใช้ชื่อเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

ประเทศไทยกำลังจะเข้าสู่ประชาคม (ASEAN Community) ในต้นปี 2559 การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญประการหนึ่งของการเข้าสู่ความเป็นประชาคมของประเทศในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ประการหนึ่ง คือ การเปิดการเคลื่อนย้ายแรงงานมีฝีมืออย่างเสรี ใน 7 สาขาวิชาชีพ ได้แก่     วิชาชีพที่เกี่ยวกับการรักษาหรือการแพทย์ (Medical services)    วิชาชีพที่เกี่ยวกับทันตกรรม (dental services)    วิชาชีพพยาบาล (nursing services)    วิชาชีพด้านวิศวกรรม  (engineering services)    วิชาชีพด้านสถาปัตยกรรม (architectural services)    วิชาชีพเกี่ยวกับการสำรวจ หรือนักสำรวจ (surveying qualification)    วิชาชีพบัญชี (accountancy services) ดังนั้น เราลองมาดูว่านักวิชาชีพ ผู้เชี่ยวชาญ หรือนักปฏิบัติการในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ มีชื่อเรียกหรือชื่อตำแหน่งเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไร (อ้างอิงจากรายชื่อตำแหน่งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรียน พ.ศ.2551 (ไทย-อังกฤษ) กลุ่มปฏิบ้ติการและวิชาชีพ 1. นักจิตวิทยา - Psychologist2. นักช่างศิลป์ - Artist, Craftsman, Academic Artist, Art Technician3. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ - Medical Scientist4. นักสถิติ - Statistician5. นักวิทยาศาสตร์เกษตร - Agricultural Scientist6. นักอาชีวบำบัด - Vocational Therapist7. นักเวชสถิติ - Medical Statistician8. นักโภชนาการ - Nutritionist9. นักวิทยาศาสตร์ - Scientist10. นักสังคมสงเคราะห์ - Social Worker11. นักสุขศึกษา - Health Educator12. นักเอกสารสารสนเทศ - Information Specialist13. นิติกร - Lawyer14. บรรณารักษ์ - Librarian15. นักการเงินและบัญชี - Finance Officer and Accountant16. นักตรวจสอบภายใน - Internal Auditor17. พนักงานปฏิบัติงาน - Operational Officer18. พนักงานปฏิบัติงานช่วยสอน - Teaching Assistant19. พนักงานรังสีเทคนิค - Radiologic Technology Assistant20. พนักงานวิทยาศาสตร์ - Scientific Officer21. พนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ - Medical Science Officer22. พนักงานอาชีวบำบัด - Vocational Therapy Officer23. พนักงานโภชนาการ - Nutrition Officer24. เจ้าหน้าที่สำนักงาน - Office Staff25. พนักงานช่าง - Technician กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ 1. แพทย์ - Medical Physician2. ทันตแพทย์ - Dentist3. เภสัชกร - Pharmacist4. วิศวกร - Engineer5. สัตวแพทย์ - Veterinarian6. พยาบาล - Registered Nurse7. สถาปนิก - Architect8. นักเทคนิคการแพทย์ - Medical Technologist9. นักรังสีการแพทย์ - Radiologic Technologist10. นักกายภาพบำบัด - Physical Therapist11. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ - Computer Scientist, IT Specialist12. นักวิชาการช่างทันตกรรม - Dental Technical Officer13. ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม - Dental Practitioner14. ผู้ปฏิบัติงานการพยาบาล - Nursing Practitioner15. ผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรม - Pharmacy Practitioner16. นักกิจกรรมบำบัด - Occupational Therapist17. นักฟิสิกส์การแพทย์ - Medical Physicist
Super User

Suspendisse at libero porttitor nisi aliquet vulputate vitae at velit. Aliquam eget arcu magna, vel congue dui. Nunc auctor mauris tempor leo aliquam vel porta ante sodales. Nulla facilisi. In accumsan mattis odio vel luctus.

Untitled 1

 


สำนักงานอธิการบดี :
         
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง :
 
 
 
 
Untitled 1
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
เลขที่ 22 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
โทรศัพท์กลาง : 0 2849 7500 - 7530 / โทรสาร : 0 2849 7518
 
 
 
 
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…