ห้องสมุดกฏหมาย

กรุณาเลือกหมวดกฏหมาย

Search Laws

เป็นหมวดที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล,การบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร,การอุทธรณ์และร้องทุกข์ ฯลฯ 

เป็นหมวดที่เกี่ยวกับการเงินของมหาวิทยาลัย ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการการเงินในมหาวิทยาลัย และการเงินของนักศึกษา ซึ่งต้องอ้างอิงระเบียบ จากกระทรวงการคลัง, กรมบัญชีกลาง มาร่างเป็นกฏหมายที่ใช้ ภายในมหาวิทยาลัย เช่นการเบิกจ่ายเงินประเภทต่างๆ, ค่าเบี้ยเลี้ยง, ค่าที่พัก อัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ เป็นต้น

เป็นหมวดที่เกี่ยวกับกองทุนของคณะต่างๆ ซึ่งเงินส่วนนี้ได้มาจากการบริจาค ของศิษย์เก่า, ผู้บริหาร ฯลฯ ที่บริจาคให้

เป็นหมวดที่เกี่ยวกับการแต่งตั้งตำแหน่งวิชาการ, การให้ปริญญากิติมศักดิ์

เป็นกฏหมายเกี่ยวข้องกับพนักงานมหาวิทยาลัย เช่น การบริหารงานบุคคล, เงินเดือน, การเลื่อนขึ้นเงินเดือน ฯลฯ

เป็นหมวดที่เกี่ยวกับสวัสดิการต่างๆ ในสำนักงานอธิการบดี และภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร เช่น การกู้ยืมเงินกองทุนสวัสดิการทางวิชาการ, การใช้ห้องสมุด, การใช้ห้องประชุม

เป็นกฏหมายเกี่ยวกับนักศึกษาที่ศึกษาในระดับปริญญาบัณฑิตและบัณฑิตศึกษา และเกี่ยวกับการกำหนดรายวิชาเรียนต่างๆ ฯลฯ

เป็นกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานอิสระของมหาวิทยาลัย เช่น - ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยศิลปากร, - สำนักงานบริการวิชาการ, - เภสัชกรรมศาลา

การจัดตั้ง, การบริหารหน่วยงานภายในกำกับ 

เป็นคำสั่งที่เกี่ยวกับการมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้รองอธิการบดี, ผู้ช่วยอธิการบดี,คณบดี และผู้อำนวยการ ศูนย์ สถาบัน สำนัก เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

การส่งเสริมสนับสนุนและบริหารจัดการโครงการวิจัยและบริการวิชาการในด้านต่างๆ ในทุกระดับ

Copyright © 2021 Silpakorn University. Rights Reserved.