ห้องสมุดกฏหมาย

กรุณาเลือกหมวดกฏหมาย

Search Laws

เป็นกฏหมายเกี่ยวกับการมอบอำนาจหน้าที่ของ รองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ ผู้อำนวยการ ศูนย์ สถาบัน สำนัก ฯลฯ

เป็นกฏหมายเกี่ยวกับการเงินของมหาวิทยาลัยซึ่งต้องอ้างอิงระเบียบ จากกระทรวงการคลัง, กรมบัญชีกลาง มาร่างเป็นกฏหมายที่ใช้ ภายในมหาวิทยาลัย เช่นการเบิกจ่ายเงินประเภทต่างๆ, ค่าเบี้ยเลี้ยง, ค่าที่พัก อัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ เป็นต้น

เป็นกฏหมายเกี่ยวกับกองทุนของคณะต่างๆ ซึ่งเงินส่วนนี้ได้มาจากการบริจาค ของศิษย์เก่า, ผู้บริหาร ฯลฯ ที่บริจาคให้

เป็นกฏหมายเกี่ยวกับการแต่งตั้งตำแหน่งวิชาการ, การให้ปริญญากิติมศักดิ์

เป็นกฏหมายเกี่ยวข้องกับพนักงานมหาวิทยาลัย เช่น การบริหารงานบุคคล, เงินเดือน, การเลื่อนขึ้นเงินเดือน ฯลฯ

เป็นกฏหมายเกี่ยวกับสวัสดิการต่างๆ ในสำนักงานอธิการบดี และภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร เช่น การกู้ยืมเงินกองทุนสวัสดิการทางวิชาการ, การใช้ห้องสมุด, การใช้ห้องประชุม

เป็นกฏหมายเกี่ยวกับนักศึกษาที่ศึกษาในระดับปริญญาบัณฑิตและบัณฑิตศึกษา และเกี่ยวกับการกำหนดรายวิชาเรียนต่างๆ ฯลฯ

เป็นกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานอิสระของมหาวิทยาลัย เช่น - ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยศิลปากร, - สำนักงานบริการวิชาการ, - เภสัชกรรมศาลา

No faqs found in this category
Copyright © 2019 Silpakorn University. Rights Reserved.