ประวัติกองนิติการ
  head index  
 
          เดิมกองนิติการ ใช้ชื่อว่า งานวินัยและนิติการ สังกัดกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบการบริหารงาน และมีหัวหน้างานวินัยและนิติการ เป็นผู้บังคับบัญชาในระดับงานตามลำดับ ภายใต้นโยบายและการบริหารงานโดยมีอธิการบดี และ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นผู้บังคับบัญชาควบคุมดูแล สั่งการ รับผิดชอบในการดำเนินงานของกองการเจ้าหน้าที่
 
          ต่อมาได้มีการปรับโครงสร้างหน่วยงาน ตามภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับภารกิจที่ขยายตัวเพิ่มมากขึ้น และเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงซึ่งในสภาวการณ์ปัจจุบัน การใช้กฎหมายเพื่อรองรับการบริหารงานเพื่อให้ส่งเสริมธรรมาภิบาล ความโปร่งใส ความเป็นธรรม เพื่อให้สอดรับตามการเปลี่ยนแปลง อีกทั้งสถานการณ์ของมหาวิทยาลัยจำเป็นต้องเตรียมการในด้านบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลที่แท้จริงเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นในเวลาอันใกล้นี้ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่มหาวิทยาลัยจำเป็นต้องปรับองค์กร บทบาท และภารกิจของผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย เพื่อให้เกิดการพัฒนานักกฎหมายของมหาวิทยาลัยอย่างแท้จริง  จึงยกฐานะงานวินัยและนิติการ กองการเจ้าหน้าที่ เป็นกองนิติการ ในสังกัดสำนักงานอธิการบดี เพื่อให้สอดคล้องและรองรับกับบทบาทภารกิจปฏิบัติงานด้านกฎหมายในปัจจุบันที่จำเป็นต้องให้ความสำคัญทางด้านกฎหมายมากยิงขึ้น เพื่อเป็นองค์กรกลางในการปฏิบัติงานด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัย และทำหน้าที่กลั่นกรองเรื่องทางกฏหมายเพื่อเสนอความเห็นทางกฎหมายประกอบการพิจารณาของผู้บริหารและองค์กรบริหารระดับมหาวิทยาลัย รวมถึงการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานด้านกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2556 เห็นชอบ และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2556; รับรอง ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การจัดตั้งและการแบ่งหน่วยงานในกำกับของมหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2556; ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2556
          และเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2561 โดยได้เปลี่ยนชื่อจากกองนิติการ เป็นกองกฎหมาย ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 และครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2561 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561   
           
 
Copyright © 2019 Silpakorn University. Rights Reserved.