หน้าที่ความรับผิดชอบงานด้านกฎหมาย
 
          มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัย ได้แก่ การจัดทำและตรวจร่างกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย รวมถึงการวิเคราะห์และเสนอแนะแนวทางเกี่ยวกับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกฎหมายภายในของมหาวิทยาลัย การตอบข้อหารือและให้คำปรึกษาทางกฎหมายแก่บุคคลและส่วนราชการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย การตรวจสอบสัญญาประเภทต่าง ๆ เช่น สัญญาลาศึกษา สัญญาจ้างสัญญาซื้อขาย ฯลฯ การดำเนินการสอบสวนวินัยของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างมหาวิทยาลัย และนักศึกษา รวมทั้งการสอบสวนทางแพ่ง การดำเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์และร้องทุกข์ การดำเนินคดีซึ่งเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยร่วมกับพนักงานอัยการ รวมทั้งการดำเนินงานอื่นด้านกฎหมายให้มหาวิทยาลัย นอกจากนี้ เป็นหน่วยงานดำเนินงานศูนย์ประสานราชการในสะอาดมหาวิทยาลัยศิลปากรในส่วนที่เกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ http://www.suclean.su.ac.th และทางกล่องรับฟังความคิดเห็น และปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ
 
Copyright © 2019 Silpakorn University. Rights Reserved.