หน้าที่ความรับผิดชอบงานธุรการ
 
งานธุรการ มีหน้าที่รับผิดชอบในด้านต่างๆ ดังนี
 
          1. ด้านธุรการทั่วไป จัดทำงานด้านลงทะเบียนรับ-ส่ง หนังสือของกองนิติการทั้งภายในและภายนอก และในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-doc) ตรวจเช็ครายชื่อข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างประจำในสมุดเซ็นต์ชื่อประจำวัน และสรุปรายเดือน สรุปการถ่ายเอกสารประจำเดือน ควบคุมดูแลประวัติผู้ถูกลงโทษ การลาศึกษา การกู้ยืมเงินสวัสดิการทางวิชาการ และการจัดเอกสารให้เป็นหมวดหมู่
 
          2. ด้านพัสดุและครุภัณฑ์ จัดทำเรื่องการจัดซื้อ/จัดหา/จัดซ่อม การเบิกจ่ายพัสดุ ผ่านระบบ MIS และการควบคุมครุภัณฑ์
 
          3. ด้านบัญชีและงบประมาณ ขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ประจำปี การกันเงินงบประมาณเงินรายได้ของกองฯ และจัดทำงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ผ่านระบบ MIS เช่น เงินเดือนพนักงานเงินรายได้ เงินประจำตำแหน่ง ค่าถ่ายเอกสาร ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ฯลฯ
 
          4. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกกอง
 
Copyright © 2019 Silpakorn University. Rights Reserved.