แบบสัญญาจ้างประเภทต่างๆ
download n สัญญาจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยศิลปากร สายบริหาร กลุ่มบริหารวิชาการ
download n สัญญาจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยศิลปากร ประเภทพนักงานประจำ
download n สัญญาจ้างเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัยศิลปากร ประเภทลูกจ้างประจำ
download n สัญญาค้ำประกัน (ตำแหน่งนักการเงินและบัญชี-บุคคลค้ำ)
download n สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยศิลปากรประเภทพนักงานประจำ
download n ตัวอย่างการกรอกแบบสัญญาพนักงานฯ -ประจำ(นฐ.)
download n ตัวอย่างการกรอกแบบสัญญาพนักงานฯ -ประจำ(ตลิ่งชัน)
download n แบบสัญญาจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศ (แบบ 1 , แบบ 2)
download n แบบสัญญาจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศ (นานาชาติ)-แบบภาษาไทย,แบบภาษาอังกฤษ 
download n แบบสัญญาให้ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
  แบบสัญญาลาศึกษา/รับทุนประเภทต่างๆ
download n สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาภายในประเทศ
download n สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ
download n สัญญาอนุญาตให้พนักงานไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย
download n สัญญาของพนักงานที่ไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
download n สัญญารับทุนอุดหนุนการศึกษาโครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์ เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา หลักสูตรปริญญาเอกร่วมในประเทศและต่างประเทศ
download n สัญญารับทุนอุดหนุนการศึกษาโครงการพัฒนาอาจารย์ สาขาขาดแคลนเพื่อศึกษาในประเทศ(สัญญาสำหรับผู้รับทุนหลักสูตรปกติหรือหลักสูตรนานาชาติ)
download n สัญญารับทุนอุดหนุนการศึกษาโครงการพัฒนาอาจารย์ สาขาขาดแคลนหลักสูตรร่วมสถาบันกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
download n สัญญารับทุนอุดหนุนการศึกษาโครงการพัฒนาอาจารย์วิทยาเขตสารสนเทศ
download n สัญญารับทุนอุดหนุนการศึกษาโครงการผลิตและพัฒนาอาจารย์ (UDC)
download n สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาการรับทุนรัฐบาล (ทบวงมหาวิทยาลัย) เพื่อศึกษาวิชาในต่างประเทศ
download n สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาการรับทุนรัฐบาล (สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) เพื่อศึกษาวิชาในต่างประเทศ
download n สัญญาการรับทุนรัฐบาล (กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)เพื่อศึกษาวิชาในต่างประเทศ
download n สัญญาการรับทุนรัฐบาล (สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)  เพื่อศึกษาวิชาในต่างประเทศ
  แบบสัญญาอื่นๆ
download n แบบสัญญากู้ยืมเงินกองทุนสวัสดิการทางวิชาการ
download n หนังสือมอบอำนาจ
download n หนังสือให้ความยินยอม
download n สัญญากู้ยืมเงินและผ่อนชำระหนี้
download n หนังสือรับสภาพหนี้
Copyright © 2019 Silpakorn University. Rights Reserved.