ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองกฎหมาย
 

นางนิรบล  ต้นวงศ์ 
ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการกอง 
โทรภายใน 31743

 

 

นางสาวผุสดี  หนูนะ 
ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ
โทร. 31743

 

 

 นางสาวเกวลี  เกตุษา
ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ
โทรภายใน 31743

 

 14

นางสาวกานต์มณี  สาเพิ่มทรัพย์
ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ
โทรภายใน 31743

 

 

12

นางสาวจิฎาภา  ตันติวงศ์วัฒน์
ตำแหน่ง นิติกร
โทรภายใน 31743

Copyright © 2019 Silpakorn University. Rights Reserved.