ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองกฎหมาย

 

 

นางมุจลินท์  สังข์จุ้ย
ตำแหน่ง  ผู้ช่วยผู้อำนวยการกอง  
โทรภายใน 31742 

 

นางสาวเพชรดา  เอกอาภากุล
ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ
โทรภายใน 31742 

 

 

นายสุเทพ  มิ่งมาลัยรักษ์
ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ 
โทรภายใน 31742

 

 

นายณภัทร  จึงเกษมศักดิ์
ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ
โทรภายใน 31742

 

 

13

นางสาวณศยาธร  ศยามานนท์
ตำแหน่ง นิติกร
โทรภายใน 31743

Copyright © 2019 Silpakorn University. Rights Reserved.