ผู้อำนวยการกองกฎหมาย
 

นายสหรัฐ   มณีจันทร์ 
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองกฎหมาย  
โทรภายนอก 02-8497549 ภายใน 31741

     
Copyright © 2019 Silpakorn University. Rights Reserved.