forum support

 มหาวิทยาลัยศิลปากร

คุณสามารถค้นหาข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยศิลปากร รวมถึงคณะวิชาและหน่วยงานภายในอื่น ๆ ได้ที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัยศิลปากร

> ไปที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัยศิลปากร

Easy to starts

 สำนักงานอธิการบดี

ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของกองทรัพยากรมนุษย์ คุณสามารถที่จะเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของหน่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น กองกฎหมาย กองกลาง กองคลัง ฯลฯ ได้ที่นี

> ไปที่เว็บไซต์สำนักงานอธิการบดี

icon175x175

 เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

ซึ่งรวบรวมเว็บไซต์อื่น ๆ ที่น่าสนใจและมีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการทำงานของกองทรัพยากรมนุษย์ เช่นกรมบัญชีกลาง สำนักงาน กพ. เป็นต้น

> ไปที่เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

promote news 2
 
 

   
silpakorn1

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 มิถุนายน 2564)  ( ข้อมูลเพิ่มเติม )

   
silpakorn1

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564  ( ข้อมูลเพิ่มเติม )

   
silpakorn1
   
silpakorn1

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563  ( ข้อมูลเพิ่มเติม )

   

 

new 01  ประกาศคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงวิธีการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาปรัชญา

 

new 01  ประกาศคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาปรัชญา

 

new 01  ประกาศคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

 

ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ สังกัดกองทรัพยากรมนุษย์

 

ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ สังกัดกองประกันคุณภาพการศึกษา
 
 

♦    การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัยศิลปากร    ♦

ITA

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com