plan hr1

 

แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
     

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  new 01

SET PDF   แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
SET PDF   แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
     

♦  มหาวิทยาลัยศิลปากร

SET PDF

  แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

SET PDF

 

แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

♦  สำนักงานอธิการบดี

SET PDF   แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

SET PDF

 

แผนกลยุทธ์ตามแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 

รายงานผลการดำเนินงานตามแผน
 

SET PDF

  รายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2561
     

SET PDF

 

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2560

 

 
แบบฟอร์มรายงานผลตามแผน
 
        • แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศิลปากร

SET XLS

 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 30 มิถุนายน 2562)  new 01

SET XLS

  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 9 เดือน)  /  (รอบ 12 เดือน)

SET XLS

 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 9 เดือน)  /  (รอบ 12 เดือน)

 

        • แบบรายงานผลการดำเนินงานแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

SET XLS   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 30 มิถุนายน 2562)  new 01

SET XLS

  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 9 เดือน)  /  (รอบ 12 เดือน)

SET XLS

 

 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 9 เดือน)  /  (รอบ 12 เดือน)

 

 

 

 

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com