promote news 2
 
 

silpakorn1

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 9 เดือน)

   
silpakorn1

ใบสมัครสอบคัดเลือก หรือคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับปรับปรุง 1 มิถุนายน 2565) ประเภทพนักงานประจำ / ประเภทพนักงานชั่วคราว / ลูกจ้างมหาวิทยาลัยศิลปากร

   
silpakorn1

แผนกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565-2569)  (ข้อมูลเพิ่มเติม)

   
silpakorn1

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการเพื่อให้ผู้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ได้รับเงินประจำตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2565  (ข้อมูลเพิ่มเติม)

   
silpakorn1

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564  (ข้อมูลเพิ่มเติม)

silpakorn1

แบบรายงานข้อมูลการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) สายสนับสนุน

   
silpakorn1

ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดตัวชี้วัดการจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) เป็นตัวชี้วัดหนึ่งของการวัดผลสัมฤทธิ์ของงานด้านตัวชี้วัดผลงานหลัก (Key Performance Indicators : KPIs) สำหรับบุคลากรในสังกัดสำนักงานอธิการบดี

   
silpakorn1

จริยธรรมและจรรยาบรรณในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

   
silpakorn1
   
silpakorn1
   
silpakorn1

ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

   
silpakorn1

เอกสารประกอบการขอกำหนดสาขาวิชาและการเทียบเคียงสาขาวิชา

   
silpakorn1

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการดำรงตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

   
silpakorn1

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง โครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการและนวัตกรรม ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

 

 

 

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (cookie) เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีในการเยี่ยมชมเว็บไซต์และ พัฒนาคุณภาพการให้บริการเว็บไซต์ที่ตรงต่อความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น