promote news 2
 
 
   
silpakorn1

new 01  ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อย้ายตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

   
silpakorn1

new 01  ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง เปิดคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจำ สายสนับสนุนในการเข้าสู่ระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น เฉพาะระดับชำนาญงาน และระดับชำนาญการ พ.ศ. 2562

   
silpakorn1
   
silpakorn1
   
silpakorn1

ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการประเมินค่างาน และคะแนนการประเมินค่างานของตำแหน่งสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน พ.ศ. 2562

   
silpakorn1

แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี / มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

และแบบรายงานผลตามแผนฯ สำนักงานอธิการบดี / มหาวิทยาลัยศิลปากร (รอบ 9 เดือน) 

   
silpakorn1

จริยธรรมและจรรยาบรรณในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

   
silpakorn1

การเทียบเคียงสาขาวิชา ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ. 2562

   
silpakorn1
   
silpakorn1
   
silpakorn1

ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

   
logo cgd

ขอความร่วมมือประซาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่พ้นจากราขการยื่นขอรับบำเหน็จ บำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pensions’ Electronic Filing)

   
silpakorn1
   
silpakorn1

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2561

   
silpakorn1

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการดำรงตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

   
silpakorn1
ส่งเสริมสนับสนุนการฝึกอบรมในเชิงวิจัยหรือสร้างสรรค์ หรือไปปฏิบัติการวิจัยหรือสร้างสรรค์ หรือไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการด้านการวิจัยหรือสร้างสรรค์
   
garuda3

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง โครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการและนวัตกรรม ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

   

silpakorn1

แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ ฉบับภาษาอังกฤษ

silpakorn1

ผลการประเมินวารสารในฐาน TCI รอบที่ 3 (พ.ศ. 2558 - 2562)

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com