promote news 2
 
 

   
silpakorn1

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 มิถุนายน 2564)  ( ข้อมูลเพิ่มเติม )

   
silpakorn1

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564  ( ข้อมูลเพิ่มเติม )

   
silpakorn1
   
silpakorn1

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563  ( ข้อมูลเพิ่มเติม )

   
silpakorn1
   
silpakorn1 แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองบุคลากร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)
   
silpakorn1

ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง เปิดคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจำ สายสนับสนุนในการเข้าสู่ระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น เฉพาะระดับชำนาญงาน และระดับชำนาญการ พ.ศ. 2562

   
silpakorn1

ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการประเมินค่างาน และคะแนนการประเมินค่างานของตำแหน่งสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน พ.ศ. 2562

   
silpakorn1

จริยธรรมและจรรยาบรรณในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

   
silpakorn1 ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กำหนดตำแหน่งและมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2)icon arrowicon arrow    กำหนดตำแหน่งและมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย
   
silpakorn1 การรายงานภาระงานและผลงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ประจำปี พ.ศ. 2561 icon arrowicon arrow แบบรายงานมาตรฐานภาระงานและผลงานทางวิชาการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการกำหนดภาระงานขั้นต่ำ
   
silpakorn1

ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

   
logo cgd

ขอความร่วมมือประซาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่พ้นจากราขการยื่นขอรับบำเหน็จ บำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pensions’ Electronic Filing)

   
silpakorn1 เอกสารประกอบการขอกำหนดสาขาวิชาและการเทียบเคียงสาขาวิชา
   
silpakorn1

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2561

   
silpakorn1

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการดำรงตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

   
silpakorn1 ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์การส่งเสริมพนักงานมหาวิทยาลัยด้านการวิจัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. 2561ส่งเสริมสนับสนุนการฝึกอบรมในเชิงวิจัยหรือสร้างสรรค์ หรือไปปฏิบัติการวิจัยหรือสร้างสรรค์ หรือไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการด้านการวิจัยหรือสร้างสรรค์
   
garuda3

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง โครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการและนวัตกรรม ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

   

silpakorn1

แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ ฉบับภาษาอังกฤษ

silpakorn1

ผลการประเมินวารสารในฐาน TCI รอบที่ 3 (พ.ศ. 2558 - 2562)

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com