jobs news 

PDF ICon

 

new 01  ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจำ ตำแหน่งอาจารย์ (สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ)

PDF ICon

 

new 01  ประกาศคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (ทางด้านโลจิสดิส์)

PDF ICon

 

ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักบัญชีปฏิบัติการ

PDF ICon

 

ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ประเภทลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานธุรการ

PDF ICon

 

ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจำ ตำแหน่งอาจารย์ (ภาคการศึกษาตลอดชีวิต)

PDF ICon

 

ประกาศคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (ด้านนวัตกรรมการออกแบบ)

PDF ICon

 

ประกาศคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาปรัชญา

PDF ICon

 

ประกาศคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาบรรณารักษศาสตร์

PDF ICon

 

ประกาศคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (ทางการบัญชี)

PDF ICon

 

ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่วคราว ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป

PDF ICon

 

ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่วคราว ตำแหน่งนักการเงิน

PDF ICon

 

ประกาศคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

PDF ICon

 

ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักการเงินปฏิบัติการ สังกัดกองคลัง

PDF ICon

 

ประกาศคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ

PDF ICon

 

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกฯ เรื่อง เลื่อนการสอบคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ประเภทลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานเก็บเอกสาร

PDF ICon

 

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกฯ เรื่อง เลื่อนการสอบคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจำ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ สังกัดงานวิเทศสัมพันธ์
JSN Solid template designed by JoomlaShine.com