jobs news 

PDF ICon

 

new 01 ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ สังกัดกองประกันคุณภาพการศึกษา

PDF ICon

 

new 01 ประกาศคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

PDF ICon

 

new 01 ประกาศคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาภาษาเยอรมัน

PDF ICon

 

ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ (ไฟฟ้า)

PDF ICon

 

ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา สังกัดกองบริหารงานวิชาการ

PDF ICon

 

ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ สังกัดกองประกันคุณภาพการศึกษา

PDF ICon

 

ประกาศคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่วคราว ตำแหน่งนักการเงิน

PDF ICon

 

ประกาศคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ประเภทลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

PDF ICon

 

ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา

PDF ICon

 

ประกาศคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

PDF ICon

 

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่วคราว ตำแหน่งนักการเงินและนักพัสดุ

PDF ICon

 

ประกาศคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (ทางด้านโลจิสติกส์)

PDF ICon

 

ประกาศคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

PDF ICon

 

ประกาศคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา
JSN Solid template designed by JoomlaShine.com