การพิจารณาจัดสรรทุนเสนอผลงานจากกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ส่วนกลาง

 

 

DownloadPDF
ประกาศ ณ วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
   
DownloadPDF 

คำสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 1361/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนการส่งเสริมการเสนอผลงานผลวิจัยและงานสร้างสรรค์ในต่างประเทศ

   
DownloadPDF
ประกาศคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนการส่งเสริมการเสนอผลงานผลวิจัยและงานสร้างสรรค์ในต่างประเทศ เรื่อง
 
   
DownloadPDF 

รายชื่อผู้ได้รับอนุมัติจัดสรรทุนเสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศ 

   
DownloadPDF

แบบฟอร์มการขอรับทุนเพื่อเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ....

 

 

check list 512

ขั้นตอนการดำเนินงาน : การจัดสรรทุนการส่งเสริมการเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ในต่างประเทศ

   

 

 

 

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com