หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอกำหนดตำแหน่งสายสนับสนุน 

 

มหาวิทยาลัยศิลปากร


           
SET PDF    

 

ข้อบังคับฯ การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2562

       

แบบ ก.พ.ต. 01

แบบคำขอรับการกำหนดระดับตำแหน่งให้สูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน

       
แบบ ก.พ.ต. 02
 
เพื่อกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยในระดับสูงขึ้น (สำหรับคณะกรรมการประจำส่วนงานประเมิน)
       

แบบ ก.พ.ต. 03

แบบประเมินเพื่อกำหนดตำแหน่งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ กรณีกลุ่มหัวหน้างาน

       

แบบ ก.พ.ต. 04

แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ (สำหรับผู้เสนอขอ)

       

แบบ ก.พ.ต. 05

แบบประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพฯ (สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิ)

       
แบบ ก.พ.ต. 06
 
ให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น (สำหรับคณะอนุกรรมการสอบสัมภาษณ์)
        แบบฟอร์ม

บทสรุปสาระสำคัญโดยย่อของคู่มือปฏิบัติงาน (สำหรับเฉพาะบุคลากรที่สังกัดสำนักงานอธิการบดี)

           
SET PDF      

ข้อบังคับฯ การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนให้เข้าสู่ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2562

       

แบบ พ.อก. 01 

แบบประเมินเพื่อคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง กลุ่มอำนวยการ

       

แบบ พ.สส. 01

แบบประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง กลุ่มที่ปรึกษา

       

แบบ พ.สส. 02

แบบประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง กลุ่มหัวหน้างาน

           
SET PDF      
และการตัดโอนตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2555
           
SET PDF      
ของตำแหน่งสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน พ.ศ. 2562
        แบบประเมินค่างาน 

ข้าราชการ / พนักงานมหาวิทยาลัย

           
SET PDF      
ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2555
       
SET PDF      

ระเบียบฯ การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2555 (ยกเลิก)

           

 

 

คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

           

SET PDF

     

กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการกำหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554

SET PDF

     
ให้ดำรงตำแหน่งให้สูงขึ้น พ.ศ. 2553
       

หลักเกณฑ์การประเมินค่างาน (เอกสารแนบ 1 - 4)

       

เอกสารแนบ 1

สำหรับตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงานและระดับชำนาญงานพิเศษ 

       

เอกสารแนบ 2

สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ          

       

เอกสารแนบ 3

สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ

       
เอกสารแนบ 4
 
และระดับเชี่ยวชาญ ในกรณีตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ
       

เอกสารแนบ 5

คำนิยาม

       

เอกสารแนบ 6

แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงาน

           

 

Link ที่เกี่ยวข้อง


 

  

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com