โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปี 2562

 

Open file    โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปี 2562

Open file    กำหนดการระหว่างวันที่ 20 – 22 มิถุนายน 2562

icon pdf    คำสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร (2562)

icon pdf    เอกสารประกอบการบรรยาย 

1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559

2. คู่มือปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ พ.ศ. 2562

3. สวัสดิการและสิทธิประโยชน์พนักงานมหาวิทยาลัย

4. คู่มือผู้ประกันตน

5. คู่มือจรรยาบรรณของบุคลากรในมหาวิทยาลัยศิลปากร

6. นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย

   

โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช

  อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร

7. การวางแผนการเงินอย่างชาญฉลาด

   

โดย  คุณธารทิพย์ สิทธิโอสถ

  ธนาคารกสิกรไทย

8. สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของบุคลากร

   

โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรุงแสง ลักษณบุญส่ง

  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

 คุณอัปสร กิจเจริญค้า

  ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

9. สายวิชาการ

   
   

โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาวรีย์ อรรถลังรอง

 

 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
   

โดย  รองศาสตราจารย์ ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ

 

 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย

และรักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย

10. สายสนับสนุน

   
   

โดย คุณอัปสร กิจเจริญค้า

  ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
  • สิ่งที่ควรรู้เบื้องต้นของสายสนับสนุนจากประสบการณ์ทำงาน
   

โดย คุณสุมณฑา เสรีวัตตนะ

  ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน

คุณสันนิภา ก้องสมุทร

  ผู้อำนวยการกองคลัง

คุณสุกัญญา ต่อทรัพย์สิน

  ผู้อำนวยการกองทรัพยากรมนุษย์


 

no image icon 13    ภาพกิจกรรม (อัลบัมรูป)

 

 

 

 

 

 
IMG 6729

 

 

 

 

 

 

.

 

 

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com