กองคลัง เดิมมีฐานะเป็น “แผนกคลังและพัสดุ” สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร และในปี พ.ศ. 2534 ได้มีการปรับปรุงแบ่งส่วนราชการโดยทบวงมหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้ยกฐานะขึ้นเป็น “ฝ่ายคลัง” สังกัดกองกลางเช่นเดิม ต่อมา สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 5/2550 วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2550 เห็นชอบให้จัดตั้ง “กองคลัง” เป็นหน่วยงานในกำกับในสำนักงานอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2550 ตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งและแบ่งหน่วยงานในกำกับของมหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2550 ลงวันที่ 17 กันยายน พ.ศ.2550 โดยแบ่งหน่วยงานในกองคลังเป็น 4 งาน ดังนี้ 1.งานบัญชี 2.งานการเงิน 3.งานงบประมาณ 4.งานพัสดุ ต่อมาได้มีการสมควรปรับปรุงการแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานต่างๆ ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561 โดยกองคลังได้แบ่งหน่วยงานย่อยเป็น 4 งาน ได้แก่

1. งานบัญชี

2. งานการเงิน

3. งานบริหารงบประมาณ

4. งานพัสดุ 

 

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top