กองคลัง เป็นหน่วยงานหลักที่มีภารกิจดูแลรับผิดชอบการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและพัสดุของมหาวิทยาลัย โดยกองคลังได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนางานและกระบวนการต่างๆ ในการดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัย ซึ่งภารกิจและความรับผิดทางด้านการเงินการคลังในแต่ละด้านจะถูกกระจายลงสู่หน่วยงานย่อยที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องและรวดเร็ว ซึ่งมีภาระงานที่รับผิดชอบดังนี้

                 มีภาระหน้าที่รับผิดชอบ กำกับ ดูแล รับผิดชอบบุคลากรที่ปฏิบัติงานทางวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ และดำเนินการเบิกค่าใช้จ่ายของกองภายใต้สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

 

 

                 มีภาระหน้าที่รับผิดชอบ กำกับ ดูแล รับผิดชอบบุคลากรที่ปฏิบัติงานทางวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี และดำเนินการเบิกค่าใช้จ่ายของคณะวิชา และกองภายใต้สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

 

         มีภาระหน้าที่รับผิดชอบในการบริหาร จัดการ กำกับและควบคุมการสอบทานบันทึกรายการบัญชีขั้นต้นตามแหล่งเงิน บันทึกรายการสมุดรายวันขั้นต้น บันทึกรับรู้รายได้ (เงินงบประมาณแผ่นดิน, ค่าธรรมเนียมนักศึกษา/รายได้อื่นๆ รวมถึงรายได้บริการวิชาการ) บันทึกรับรู้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารในส่วนของเงินกองทุนบริจาค บันทึกรายการจ่ายเงิน (เงินงบประมาณแผ่นดิน (ฎีกา), เงินรายได้, เงินรับฝากและเงินกองทุนต่าง ๆ) บันทึกการตั้งหนี้ รายการปรับปรุงทางบัญชีทุกแหล่งเงิน การตั้งประมาณการค่าใช้จ่ายต่างๆ และกระทบยอดรายการระหว่างกันทั้ง 3 วิทยาเขต จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน โดยดำเนินการจัดทำรายงานงบการเงิน งบทดลองCFS จัดทำรายงานรับส่งทรัพย์สินทางราชการในกรณีที่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยศิลปากรหมดวาระการดำรงตำแหน่ง สอบทานงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารทั้งมหาวิทยาลัย จัดทำบัญชีรายงานต้นทุนต่อหน่วยต่อหลักสูตร และต้นทุนต่อหน่วยต่อผลผลิต และสอบทานการบันทึกบัญชีตามทะเบียนทรัพย์สินเพื่อคำนวณค่าเสื่อมราคา

         มีภาระหน้าที่รับผิดชอบในการบริหาร จัดการ กำกับและควบคุมการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายเงินซึ่งมีค่าใช้จ่ายและวัสดุ ค่าตอบแทน ค่าสวัสดิการต่างๆ ของบุคลากร ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร สวัสดิการสงเคราะห์ เอกสารการจ่ายที่เกี่ยวข้องกับเงินเดือน เอกสารการเบิกจ่าย กบข. กสจ. ประกันสังคม เป็นต้นตรวจสอบสัญญาเงินยืมมหาวิทยาลัย จ่ายเงิน หักล้างเงินยืมมหาวิทยาลัย ดำเนินการสอบยันการรับและการจ่ายเงินผ่านธนาคาร จัดทำทะเบียนคุมธนาคาร และควบคุมการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน สอบทานการตั้งหนี้การเบิกจ่ายเงินของคณะวิชา/หน่วยงาน ควบคุมการจัดหาและการเบิกจ่ายใบเสร็จรับเงินของคณะวิชา/หน่วยงาน พร้อมทั้งจัดทำทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน ควบคุมการเก็บรักษาเงิน/ตรวจนับเงินสดคงเหลือประจำวัน โดยควบคุมการขอเรื่องแต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงิน รับเงินทุกประเภท เงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ของนักศึกษา ดำเนินการด้านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกองทุนที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) เบี้ยประกันอุบัติเหตุนักศึกษาและจ่ายค่าสินไหมทดแทน จ่ายเงินทุนการศึกษา พิมพ์ใบเสร็จรับเงินตลอดจนรับรองสำเนาใบเสร็จรับเงินออนไลน์ ตัดหนี้ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมต่างๆ ของนักศึกษา ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินเพื่อนำฝากเป็นเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ดำเนินการจ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้ภายนอก เจ้าหนี้ภายใน จ่ายคืนเงินทดรองราชการให้กับคณะวิชา/หน่วยงาน จ่ายเงินโครงการต่างๆ โดยผ่านระบบ K-Cash Connect Plus ของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และระบบเช็ค นำส่งภาษีหักให้กรมสรรพากร ตลอดจนการชำระหนี้บุคคลที่3 และจัดทำทะเบียนคุมการจ่ายเงินทุกประเภท

         มีภาระหน้าที่รับผิดชอบในการบริหาร จัดการ กำกับและควบคุมงบประมาณทั้งเงินงบประมาณแผ่นดิน งบกลาง เงินเบิกแทนส่วนราชการอื่น งบประมาณเงินรายได้  เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ (เงินกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์) เงินกองทุนพัฒนาประจำคณะ เงินนอกงบประมาณ (เงินบริการวิชาการ, เงินรับฝาก, เงินกองทุน, เงินบริจาค) โดยดำเนินการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณในส่วนที่เป็นขั้นต่ำของสำนักงานอธิการบดี และกองกลาง กองคลัง จัดทำแผนการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อขออนุมัติเงินประจำงวด จัดสรรงบประมาณไปยังคณะวิชา/หน่วยงาน เบิกจ่ายงบประมาณ จัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตรวจสอบงบประมาณคงเหลือสิ้นปี เพื่อดำเนินการกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีและสะสมไว้ใช้ในปีถัดไป เบิกจ่ายเงินเดือนบุคลากรทั้งมหาวิทยาลัย ติดตามและเร่งรัดผลการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการเบิกจ่าย และจัดสรรรายรับค่าธรรมเนียมการศึกษา

         มีภาระหน้าที่รับผิดชอบในการบริหาร จัดการ กำกับและควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างกิจกรรมของมหาวิทยาลัยส่วนกลาง ที่ดิน สิ่งก่อสร้างโดยดำเนินการขออนุมัติจัดจ้าง จัดหาร้าน และจัดทำสัญญาข้อตกลงค่าจ้างเหมา ค่าใช้สอย ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการจัดซื้อและเบิกจ่ายเงินประเภทค่าใช้สอย วัสดุ บันทึกข้อมูลการจัดซื้อในระบบ e-GP จัดทำเอกสารลงทะเบียนทรัพย์สินและเบิกจ่ายวัสดุคงคลัง ดำเนินการประกวดราคาจ้าง โดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding และวิธีการคัดเลือกงานจ้างออกแบบและควบคุมงาน งานจ้างก่อสร้าง งานพิจารณาราคากลางงานก่อสร้าง (กรรมการและเลขานุการ) ขออนุมัติทำสัญญาจ้าง และดำเนินการจัดทำสัญญาจ้าง บริหารสัญญาจ้างก่อสร้าง ตรวจการจ้างงานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคาร และสถานที่ประสานงานและแก้ไขปัญหาการทำงานทั้งในด้านแบบรูปรายการวิธีการก่อสร้าง และการบริหารงานก่อสร้างให้สำเร็จลุล่วงด้วยดีสรุปผลการดำเนินงานของผู้รับจ้างเสนอคณะกรรมการตรวจการจ้าง ดำเนินการขอสงวนสิทธิ์ค่าปรับ จัดหาและบริหารสินทรัพย์ จัดทำเอกสารการจัดซื้อและเบิกจ่ายเงินประเภทค่าครุภัณฑ์ ตรวจสอบการลงทะเบียนทรัพย์สิน (วัสดุคงทนถาวร/ครุภัณฑ์) ดำเนินการจำหน่ายสินทรัพย์ และจัดทำรายงานบัญชีสินทรัพย์

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top