- แบบรายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564
- แบบสัญญาจ้างทั่วไป
- แบบสัญญาซื้อขายทั่วไป
- สัญญาจ้างที่ปรึกษาออกแบบและควบคุมงาน
- สัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญรายบุคคล หรือจ้างบริษัทที่ปรึกษา
- สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์
- หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
- แบบแจ้งรายชื่อขอให้แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคา (บก.001-1)
- แบบตอบรับการแต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคา (บก.001-2)
- แบบแจ้งขอให้คัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางฯและขอให้กำหนด วัน เวลา และสถานที่เสนอราคา (บก.002-1)
- แบบตอบรับการคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางฯและกำหนด วัน เวลา และสถานที่เสนอราคา (บก.002-2)
- แบบแจ้งขอเปลี่ยนแปลงผู้ให้บริการตลาดกลางฯและกำหนด วัน เวลา และสถานที่เสนอราคา (บก.003-1)
- แบบตอบรับการขอเปลี่ยนแปลงผู้ให้บริการตลาดกลางฯและกำหนด วัน เวลา และสถานที่เสนอราคา (บก.003-2)
- แบบแจ้งผลการคัดเลือกเบื้องต้น (บก.004-1)
- แบบอุทธรณ์ผลการคัดเลือกเบื้องต้น (บก.004-2)
- แบบแจ้งผลการพิจารณาคำอุทธรณ์ / คัดค้าน ผลการคัดเลือกเบื้องต้น (บก.004-3)
- แบบแจ้งวัน เวลา และสถานที่เสนอราคาเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา (บก.005)
- แบบแจ้งชื่อผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา (บก.006)
- แบบประกาศผู้หมดสิทธิเสนอราคา (บก.007)
- แบบยืนยันราคาสุดท้ายในการเสนอราคา (บก.008)
- แบบเสนอราคา กรณีขยายเวลาเสนอราคา (บก.009)
- แบบแจ้งผลการพิจารณาการเสนอราคา (บก.010-1)
- แบบแจ้งยกเลิกการจัดหาพัสดุ กรณีผู้มีอำนาจจัดซื้อจัดจ้างไม่เห็นชอบตามมติคณะกรรมการประกวด ราคา (บก.010-2)
- แบบอุทธรณ์ผลการพิจารณาเสนอราคา (บก.010-3)
- แบบแจ้งเพื่อระงับการดำเนินการจัดหาพัสดุขั้นตอนต่อไป กรณีมีการอุทธรณ์ / ร้องเรียนผลการพิจารณา การเสนอราคา (บก.010-4)
- แบบแจ้งผลการพิจารณาคำอุทธรณ์ / ร้องเรียนผลการพิจารณาการเสนอราคา (บก.010-5)
- แบบแจ้งให้ไปทดสอบ / ตรวจสอบเพื่อเตรียมขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ (บก.020)
- แบบแจ้งข้อมูลให้ผู้ให้บริการตลาดกลางฯ เพื่อเตรียมระบบการเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (บก.021)

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top