♦ รายงานผลการคำนสณต้นทุนต่อหน่วยต่อหลักสูตร

• ปีการศึกษา 2562

• ปีการศึกษา 2561

• ปีการศึกษา 2560

♦ รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานทางการเงิน (สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน)

• สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

• สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

• สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top