หมายเลขเบอร์โทรศัพท์ภายนอก

กองคลัง งานการเงิน เพชรบุรี     0-3259-4030  

                           โทรสาร 0-3259-4026

 

 


ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองคลัง
นางนิลวรรณ  ไทยมะณี
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
โทร. 300014

 

 

นางพรทิพย์  นิธิโกสินทร์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
โทร. 300015

 

 

 

นางสาวพิมพ์พิชชาพร  กลีบสุวรรณ์
นักการเงินปฏิบัติการ
โทร. 300019

 

นางสาวลัดดาวัลย์  รัตนเพิ่มพูนผล
นักการเงินปฏิบัติการ
โทร. 300016

 

 

นางระพี  เกิดทรัพย์
นักการเงินปฏิบัติการ
โทร. 300018

 

นางสาวปิยะวรรณ  สุขเกษม
นักการเงินชำนาญการ
โทร. 300022

 

 

 

นางเฌอพัชญ์  บุญญภักดี
นักการเงินปฏิบัติการ
โทร. 300024

 

นางสาววิภา  จักรฉิม
นักการเงินปฏิบัติการ
โทร. 300021

 

 

 

นางสาวธนพร  ผันจรูญ
นักการเงินปฏิบัติการ
โทร. 300020

 

นางสาวอรรจพร  ทองยืน
นักการเงินปฏิบัติการ
โทร. 300023

 

 

 

นางกนกวรรณ  เชื้อวงษ์บุญ
นักการเงินปฏิบัติการ
โทร. 300017

 

 

 

 

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top