หนังสือรับรองและขอเบิกบำเหน็จดำรงชีพกรณีผู้รับบำนาญอายุตั้งแต่ 65 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
- แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
- ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
- ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
- สัญญาการยืมเงิน (งบประมาณ)
- สัญญาการยืมเงิน (นอกงบประมาณ)
- แบบฟอร์มการขอรับการสงเคราะห์สวัสดิการมหาวิทยาลัยศิลปากร (สค.1)
- แบบฟอร์มเสนอขอการสงเคราะห์สวัสดิการมหาวิทยาลัยศิลปากร (สค.2)
- แบบขอรับค่าเช่าบ้าน (แบบ 6005)
- แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน (แบบ 6006)
- แบบคำขอกู้ยืมเงินกองทุนสวัสดิการทางวิชาการมหาวิทยาลัยศิลปากร ประเภทที่ 1 (เพื่อไปศึกษา อบรม ณ ต่างประเทศ หรือเพื่อนำไปชดใช้ทุนการศึกษาฯ ที่มีต่อหน่วยงานภายนอก ตามระเบียบฯ กองทุนสวัสดิการทางวิชาการ ข้อ 5.1)
- แบบคำขอกู้ยืมเงินกองทุนสวัสดิการทางวิชาการมหาวิทยาลัยศิลปากร ประเภทที่ 2 (เพื่อไปศึกษาต่อภายใน ประเทศ ตามระเบียบฯ กองทุนสวัสดิการทางวิชาการ ข้อ 5.2)
- แบบคำขอกู้ยืมเงินกองทุนสวัสดิการทางวิชาการมหาวิทยาลัยศิลปากร ประเภทที่ 3 (เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์หรือ เครื่องมือทางวิชาการ ตามระเบียบฯ กองทุนสวัสดิการทางวิชาการ ข้อ 5.3)
- แบบคำขอกู้ยืมเงินกองทุนสวัสดิการทางวิชาการมหาวิทยาลัยศิลปากร ประเภทที่ 4 (เพื่อไปประชุม สัมมนา ดูงาน ณ ต่างประเทศ หรือเสนอผลงาน แสดงผลงาน แสดงนิทรรศการ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ตามระเบียบฯ กองทุน สวัสดิการทางวิชาการ ข้อ 5.4) 
- แบบคำขอกู้ยืมเงินกองทุนสวัสดิการทางวิชาการมหาวิทยาลัยศิลปากร ประเภทที่ 5 (เพื่อจัดพิมพ์ หนังสือ ตำรา เอกสารทางวิชาการ หรือจดทะเบียนสิทธิบัตร หรือพิมพ์สูจิบัตรงานวิชาการ หรือนิทรรศการ ตามระเบียบฯ กองทุนสวัสดิการทาง วิชาการ ข้อ 5.5) 
- แบบคำขอกู้ยืมเงินกองทุนสวัสดิการทางวิชาการมหาวิทยาลัยศิลปากร ประเภทที่ 6 (เพื่อไปทัศนศึกษา ณ ต่าง ประเทศ ตามระเบียบฯ กองทุนสวัสดิการทางวิชาการ ข้อ 5.6)
- แบบคำขอกู้ยืมเงินกองทุนสวัสดิการทางวิชาการมหาวิทยาลัยศิลปากร ประเภทที่ 7 (เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในงานวิชาการอื่นๆ อันไม่เข้าตามข้อ 5.1 ถึง 5.6ฯ ตามระเบียบฯ กองทุนสวัสดิการทางวิชาการ ข้อ 5.7)
- รายงานทางวิชาการในการกู้ยืมเงินกองทุนสวัสดิการทางวิชาการ

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top