หมายเลขเบอร์โทรศัพท์ภายนอก

งานพัสดุ     0-2849-7532

 

 

 

หัวหน้างานพัสดุ
นางดุษณี คล้ายปาน
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
โทร. 100202

 

นายกฤษดา ฐิตวดี
นักพัสดุปฏิบัติการ
โทร. 100204

 

 


นายขวัญชัย หวังวิวรรธน์
นักพัสดุปฏิบัติการ
โทร. 100206

นางสาวชุติมา คาวิน
นักพัสดุปฏิบัติการ
โทร. 100207

 

นางสาวสุพรรณี เที่ยงนาดอน
นักพัสดุปฏิบัติการ
โทร. 100205

นางสาวกัลยา ลิ้มสวรรค์
นักพัสดุปฏิบัติการ
โทร. 100204

 

 


นางสาวณัฐกานต์ น้ำทิพย์
นักพัสดุปฏิบัติการ
โทร. 100207

นางสาวรัฐยา  บรรดาศักดิ์
นักพัสดุปฏิบัติการ
โทร. 100203

 

นางสาวทิวาวรรณ  คำเวียง
นักพัสดุปฏิบัติการ
โทร. 100203

 

นายชัยรัตน์ สังข์สุข
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป
โทร. 100203 

 

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top