- แบบฟอร์มขอหนังสือรายการจ่ายเงินเดือน (สลิปเงินเดือน)
แบบฟอร์มรายการเงินฝากธนาคาร สตง.
- แบบขอรับเงินผ่านธนาคาร
- แบบแจ้งรายการเพื่อการหักค่าลดหย่อน ล.ย.01
- ใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (แบบ บก.28)
- แบบแจ้งรายการลดหย่อนภาษีเงินได้สำหรับผู้รับเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญปกติ (แบบ สรจ.1)
- หนังสือแสดงเจตนาขอให้โอนเงินเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของบุคคลอื่น (แบบ สรจ.2)
- หนังสือรับรองและขอเบิกบำเหน็จดำรงชีพ (แบบ สรจ.3)
- หนังสือรับรองการได้รับอันตรายหรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุปฏิบัติราชการในหน้าที่ของข้าราชการ เพื่อขอรับบำนาญพิเศษ (แบบ สรจ.4)
- หนังสือรับรองการได้รับอันตรายหรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุปฏิบัติราชการในหน้าที่ของลูกจ้าง เพื่อขอรับบำเหน็จพิเศษ (แบบ สรจ.5)
- แบบสรุปรายการขอเบิกเงินเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน (แบบ สรจ.10)
- หนังสือสำคัญการโอนเบี้ยหวัด บำนาญ (แบบ สรจ.11)
- แบบแจ้งของดเบิกเบี้ยหวัด บำนาญ (แบบ สรจ.12)
- คำขอรับเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด (แบบ ค.ก.ษ.)
- แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
- หนังสือมอบอำนาจ
- แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย
- แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีลูกจ้างประจำถึงแก่ความตาย
- แบบคำขอรับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย
- แบบคำขอรับเงินช่วยพิเศษกรณีลูกจ้างประจำถึงแก่ความตาย
- แบบขอรับบำเหน็จปกติ บำเหน็จรายเดือน บำเหน็จพิเศษ และหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนลูกจ้าง

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top