หมายเลขเบอร์โทรศัพท์ภายนอก

กองคลัง งานการเงิน นครปฐม     0-3425-5098

 

 

 


ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวนภารัตน์  ด่านกลาง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
โทร. 200500

 

 

นางปัทมา  จิตรอิ่ม
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
โทร. 200514

 

 

 

นางสาวกชสร  ลือทุกข์สิ้น
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
โทร. 200513

 

นางฐิติพร  ณัฐวุฒิ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
โทร. 200504

 

 

นางสาวสยุมพร  ตามแนวธรรม
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
โทร. 200506

 

นางคำฟ้า  ชมภูนุช
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
โทร. 200507

 

 

 

นางจริยา  มัตสยะวนิชกูล
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
โทร. 200512

 

นางสาวดวงแก้ว  สุวรรณดี
 นักการเงินปฏิบัติการ
โทร. 200510

 

 

 

นางรินลณันท์  วัชรศักดิ์ไพศาล
นักการเงินปฏิบัติการ
โทร. 200508

 

นางสาวปาริชาติ  ชูราศรี
นักการเงินปฏิบัติการ
โทร. 200511

 

 

 

นางระวีวรรณ  พุฒิไพบูลย์
นักการเงินปฏิบัติการ
โทร. 200515

 

 นางสาวบุญญภา  บุณยเลขา
นักการเงินปฏิบัติการ
โทร. 200502 

 

 

 นางสาวประคอง  ผิวงาม
นักการเงินปฏิบัติการ
โทร. 200510

 

นายวัชชิระ  รุ่งเรือง
นักการเงินปฏิบัติการ
โทร. 200511 

 

นายสหวัสส์  อภินิหาร
นักการเงินปฏิบัติการ
โทร. 200505

 

นางสาวกานต์พิชชา  ลิ้มประเสริฐยิ่ง
นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ
โทร. 200501 

 

นางสาวกิ่งกาญจน์  อุณยเกียรติ 

นักการเงินปฏิบัติการ

โทร. 200503

 

นางสาวนิจจารี  จันทร์จินดา
นักการเงินปฏิบัติการ
โทร. 200505 

 

นายทวีทรัพย์  อรุณงามแสง
พนักงานธุรการ
โทร. 200501

 

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top